ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္။ ။
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မေတာ္တဆ ကိုယ္ဝန္ရသြားႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္။ ။
  အိမ္ေထာင္ျပဳျပီးသား စံုတြဲေတြ၊ ကေလးလုိခ်င္တဲ့ စံုတြဲေတြ အတြက္ကေတာ့ ကိုယ္ဝန္ဆိုတာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ေနာက္ပိုင္းကာလ ပ်က္က်ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရွိခ်ိန္မွာ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲ ပ်က္က်တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ရေစရန္ အစာအာဟာရထဲ ပါ၀င္သင့္သည့္ အခ်က္ (၄) ခ်က္
အကယ္၍ စံုတြဲမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကလွ်င္ အေႏွး ႏွင့္ အျမန္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မီးဖြားခ်ိန္မွာ ေမေမတို႕ အၾကံုမ်ားတဲ့ ျပႆနာေတြ ။ ။
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
မီးဖြားခ်ိန္မွာ ေမေမတို႕ အၾကံုမ်ားတဲ့ ျပႆနာေတြ။ ။
ကေလးမီးဖြားတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ဟာ သဘာဝ တရားၾကီးက ဖန္တီးထားတာျဖစ္လုိ႔ သူ႕အလိုအေလ်ာက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မီးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မီးဖြားျခင္း
ဒီစာလုံးေလးဟာ အင္မတန္႐ိုးရွင္းသလို လူတိုင္းလူတိုင္း သိရွိျပီးသား စာလုံးေလး ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တိုင္း ေတြးေတြးေၾကာက္ၾကတဲ့ အရာေတြက ဘာေတြလဲ ။ ။
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္တိုင္း ေတြးေတြးေၾကာက္ၾကတဲ့ အရာေတြက ဘာေတြလဲ ။ ။
  ကိုယ္ဝန္ဆုိတဲ့ ဝန္ထုပ္တစ္ခု စျဖစ္လာတည္းက ထမ္းထားရတာ ကၽြန္မတို႔ မိန္းမသားေတြပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
သားေၾကာျဖတ္တာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ေလဒီလို႕ အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား ။  ။
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သားေၾကာျဖတ္တာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ေလဒီတို႔ အေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ား ။  ။
သားဆက္ျခားတဲ့ နည္းေတြထဲမွာ သားေၾကာျဖတ္တဲ့ နည္းဟာ နာမည္ၾကီးတဲ့ သားဆက္ျခားနည္းတစ္ခုပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္