ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္း (BMI) တြက္ခ်က္ျခင္း

ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္း (BMI) သည္ သင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ သင့္အရပ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာရွိျပီး က်န္းမာစြာရွိသလားဆိုသည့္အခ်က္ကို သိရွိႏုိင္ရန္ အသံုးျပဳသည္။
သင္၏ ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္းကို တြက္ခ်က္လိုပါက ေအာက္ပါေမးခြန္းႏွစ္ခုကိုေျဖေပးပါ။
 
Please enter your height in cm Please enter your height value between 10 and 300 cm
Please enter your weight in kg Please enter your weight value between 1 and 1000 kg

ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္း (BMI) ဆိုတာဘာလဲ။

ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္း (BMI) သည္ ခႏၶာကိုယ္အေနအထား ပံုမွန္ရွိသလား၊ ပိန္ေနသလား၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသလား သို႔မဟုတ္ အ၀လြန္ေနသလားဆိုသည္ကို ပိုင္းျခားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ စံႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္သည္

ခႏၶာကိုယ္ထုထည္ညႊန္းကိန္း (BMI) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက

 

Suggested Articles