ပန္းပုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစ ။ ။
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ပန္းပုဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါေစ ။ ။
  ကိုယ့္ရင္ေသြး ေလးေတြကို  လူေတာ္ လူေကာင္းျဖစ္ေစခ်င္ၾကတာ မိဘတိုင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
ကိုယ္နံ႔ျပင္းလြန္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာမ်ားလဲ
ကိုယ္နံ႔ဆိုတာကေတာ့ လူတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြမွာေပါ့။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား, လိင္ပညာေပး, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
လိင္ဆက္ဆံေနစဥ္ ေလလည္ဖို႔ မရွက္ပါနဲ႔
အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလလည္တတ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ဒါေတြေၾကာင့္ ၾကိဳ႕ထိုးရတာပါ။ ။
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
ဒါေတြေၾကာင့္ ၾကိဳ႕ထိုးရတာပါ။ ။
  ၾကိဳ႕ထိုးတာနဲ႔ စိမ္းတဲ့သူ ရွိမယ္ မထင္ပါဘူး။ ၾကိဳ႕ထိုးတယ္ဆိုတာ လူကိုလည္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေန႔စဥ္က်န္းမာေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား
က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
အၾကည့့္္မ်ား
မိသားစုႏွင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္
အၾကည့့္္မ်ား