မိခင္က်န္းမာေရး
မိခင္က်န္းမာေရး
သင္ဟာ Single mother တေယာက္လား
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သင္ဟာ Single mother တစ္ေယာက္လား
ဒီစာလုံးေလးဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ေရးထားတယ္ဆိုေပမယ့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႕ ရင္းႏွီးျပီးသား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္းမာစြာေနထိုင္ျခင္း
တရားဝင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း
Therapeutic abortion သို႕မဟုတ္ legal abortion ဆိုတာဟာ ကိုယ္ဝန္ကို ဥပေဒနဲ႕အညီ တရားဝင္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းဟာ အျဖစ္မ်ားလား
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းဟာ အျဖစ္မ်ားလား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလဟာ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္အတြက္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္း
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္း
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေရေက်ာက္ေပါက္ျခင္း ေယာက်္ားေဖာင္စီး မိန္းမမီးေန ဆိုသလို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလဟာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မူးေ၀ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္သိသင့္ေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္
မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မူးေ၀ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္သိသင့္ေသာ အခ်က္ ၃ ခ်က္
မူးေ၀ျခင္းသည္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ အဓိကေတြ႔ၾကံဳရေသာ ျပႆနာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ကာလ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ