ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး

11 

ခေါင်းစဉ်များ

61 

ပို့စ်များ

avatar

စတင်ဆွေးနွေးမယ်။

health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7
health-tool-icon

သားဥကြွေခြင်းကို တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ

သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို စောင့်ကြည့်ပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်တဲ့ ရက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုရင် ကလေးယူဖို့ ဒါမှမဟုတ် တားဆေးသုံးဖို့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။

ရာသီစက်ဝန်းကာလ (ဘယ်နှရက်တစ်ခါ ရာသီလာသလဲ) (days)ရက်

28

ရာသီရက်ကြာချိန် (days)ရက်

7

ခဏစောင့်ပါ