ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကေလးယူရန္ အစီအစဥ္ရွိလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသင့္ပါသလား
သင့္ဘ၀ထဲကို ရင္ေသြးငယ္တဦး၀င္လာရန္ သင္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီဆိုလွ်င္ မႀကာမီတြင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကုိယ္၀န္ရရွိျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ကုိယ္၀န္ရေစႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ား
အခ်ိန္မတိုင္မီ မ်ဳိးဥေၾကြျခင္းအား  ဟန္႔တားေပးေသာ ေဆး၀ါးမ်ား Gonadotropin ထြက္ေစေသာ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ