ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သားသားေလးလား မီးမီးေလးလား
မၾကာခင္မိခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အရမ္းစိတ္လႈပ္ရွားေနလား။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တယ္ဆိုတာက ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မိန္းမကိုယ္၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေန ကေလးေမြးျခင္းမွာ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု
ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ဘ၀လံုး အျမဲအမွတ္ရေနမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မီးဖြားစဥ္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း (3) ခု
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ခ်စဥ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
birth section
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း, က်န္​းမာ​ေရး
အရပ္ပုေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘာေၾကာင့္ ခြဲေမြးဖို႔ လုိအပ္သလဲ
အရပ္ပုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား (အရပ္ ၁.၅ မီတာေအာက္) သည္ ကေလးေမြးေသာ အခါ ဘယ္လုိေမြးရမလဲဆိုတာကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႔ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမမသိေသာအရာ
မီးဖြားရလြယ္ေစဖို႔ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကို ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို Episiotomyလို႔ေခၚပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ