ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မီးဖြားစဥ္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေလ့က်င့္ခန္း (3) ခု
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ျပဳလုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အစီအစဥ္ခ်စဥ္ မည္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
မိန္းမကိုယ္၊ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကေန ကေလးေမြးျခင္းမွာ ဘယ္သူမွ မေျပာၾကတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ ၅ ခု
ကေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ဘ၀လံုး အျမဲအမွတ္ရေနမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုပင္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေမြးလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႔ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေမမသိေသာအရာ
မီးဖြားရလြယ္ေစဖို႔ ေမြးလမ္းေၾကာင္းကို ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကို Episiotomyလို႔ေခၚပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
ေမြးခန္းတြင္းမွာရွိတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား
မိခင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရာက္ရွိျခင္းဟာ အဖိုုးမျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိီးဖြားရမယ့္ရက္ကို ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေမြးဖြားျခင္း, မိခင္က်န္းမာေရး, ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း
သေႏၶသားေသဆံုးမႈ,ပ်က္က်ျခင္းနဲ႔ သားအိမ္အတြင္းေသဆံုးျခင္း
ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္မွာ သေႏၶသားဟာ အႏၱရာယ္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ ဆိုး၀ါးရင္ ေသဆံုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ