က်န္းမာေရးကိရိယာမ်ား

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ ေရာဂါကင္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ မိမိခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျပီး သိရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ကိရိယာပစၥညး္ေတြက သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေနအထားနဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံ၊ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ သိရွိရန္ေတြကို အကူအညီေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။