အခြေခံတစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) တွက်ချက်ခြင်း

အခြေခံတစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) သည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်က အသက်ရှူခြင်းကဲ့သို့ အခြေခံလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့်ကယ်လိုရီပမာဏဖြစ်သည်။
သင်၏ BMR ကိုတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များလိုအပ်ပါသည်။
 
အမျိုးသား
အမျိုးသမီး
Please select your gender!
Please enter your height in cm
Please enter your weight in kg
Please enter your age

အခြေခံတစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) ဆိုတာဘာလဲ။

တစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) ဆိုသည်မှာ အသက်ရှူခြင်း၊ နှလုံးခုန်ခြင်းအစရှိသည်တို့အပါအဝင် ခန္ဓါကိုယ်က ၎င်း၏အခြေခံလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထမ်းဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီပမာဏစုစုပေါင်းဖြစ်သည်။ BMR သည် လှုပ်ရှားသွားလာမှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းမပြုပါ။ ထို့ကြောင့် သင်နေ့စဉ်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်သည့်အရာများဖြစ်သည့် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများထမ်းဆောင်ခြင်းအစရှိသည်တို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် သင့်ခန္ဓါကိုယ်က လိုအပ်သည့်နေ့စဉ် ကယ်လိုရီပမာဏသည် BMR ထက်မြင့်များနေမည်ဖြစ်သည်။

အခြေခံတစ်နေ့တာကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါက

ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ဆိုတာဘာလဲ။

ကယ်လိုရီသည် စွမ်းအင်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက်ရှင်နိုင်ရန်အတွက် ကယ်လိုရီလိုအပ်သည်။ ကယ်လိုရီမရှိပါက ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှ ဆဲလ်များသည်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ဘဲ နှလုံးသည်ပင် ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစွမ်းအင်ကို အစားအသောက်များမှရရှိနိုင်သည်။ သင့်လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီပမာဏထက် နည်းပါးသည့် သို့မဟုတ် များပြားသည့် စားသောက်မှုပုံစံသည် ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။

ကယ်လိုရီလိုအပ်မှုပမာဏသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်က အခြေခံလုပ်ငန်းဆောင်တာများထမ်းဆောင်ရန်နှင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများထမ်းဆောင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ကယ်လိုရီပမာဏဖြစ်သည်။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကနေ့စဉ်ကယ်လိုရီပမာဏမည်မျှလိုအပ်သည်ဆိုသည့်အျက်ကို သိရှိနိုင်ပါက သင်၏ စားသောက်မှုပုံစံနှင့် အစားအသောက်ကို စီစဉ်ရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက

အစားအသောက်ထဲမှာ ကယ်လိုရီပမာဏဘယ်လောက်ပါနေလဲ။

နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင်စားသောက်နေသည့် အစားအသောက်များတွင် ကယ်လိုရီမည်မျှပမာဏပါသည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန်အတွက် ယခုဇယားကိုအသုံးပြုပါ။

Find a table of calorie in local food