အေျခခံတစ္ေန႔တာကယ္လုိရီလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ (BMR) တြက္ခ်က္ျခင္း

အေျခခံတစ္ေန႔တာကယ္လုိရီလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ (BMR) သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္က အသက္ရွဴျခင္းကဲ့သို႔ အေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ကယ္လိုရီပမာဏျဖစ္သည္။
သင္၏ BMR ကိုတြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။
 
အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီး
Please select your gender!
Body height is required!
Body weight is required!
Age is required!

အေျခခံတစ္ေန႔တာကယ္လုိရီလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ (BMR) ဆိုတာဘာလဲ။

တစ္ေန႔တာကယ္လုိရီလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ (BMR) ဆိုသည္မွာ အသက္ရွဴျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျခင္းအစရွိသည္တုိ႔အပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္က ၄င္း၏အေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏစုစုေပါင္းျဖစ္သည္။ BMR သည္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျခင္းမျပဳပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ေန႔စဥ္ရိုးရွင္းစြာျပဳလုပ္သည့္အရာမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထမ္းေဆာင္ျခင္းအစရွိသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင့္ခႏၶာကိုယ္က လိုအပ္သည့္ေန႔စဥ္ ကယ္လိုရီပမာဏသည္ BMR ထက္ ျမင့္မ်ားေနမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံတစ္ေန႔တာကယ္လုိရီလိုအပ္ခ်က္ပမာဏ (BMR) ပတ္သက္ျပီးပိုမိုသိရွိလိုပါက

ကယ္လိုရီလိုအပ္ခ်က္ဆိုတာဘာလဲ။

ကယ္လိုရီသည္ စြမ္းအင္ယူနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အသက္ရွင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကယ္လိုရီလိုအပ္သည္။ ကယ္လိုရီမရွိပါက ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ ဆဲလ္မ်ားသည္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏွလံုးသည္ပင္ ရပ္တန္႔သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစြမ္းအင္ကို အစားအေသာက္မ်ားမွရရွိႏိုင္သည္။ သင့္လိုအပ္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏထက္ နည္းပါးသည့္ သို႔မဟုတ္ မ်ားျပားသည့္ စားေသာက္မႈပံုစံသည္  က်န္းမာေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုရရွိေစႏုိင္ပါသည္။

ကယ္လိုရီလိုအပ္မႈပမာဏသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္က အေျခခံလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏျဖစ္သည္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္က ေန႔စဥ္ကယ္လိုရီပမာဏမည္မွ်လိုအပ္သည္ဆိုသည့္အ်က္ကို သိရွိႏုိင္ပါက သင္၏ စားေသာက္မႈပံုစံႏွင့္ အစားအေသာက္ကို စီစဥ္ေရးဆြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကယ္လိုရီလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက

အစားအေသာက္ထဲမွာ ကယ္လိုရီပမာဏဘယ္ေလာက္ပါေနလဲ။

ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း သင္စားေသာက္ေနသည့္ အစားအေသာက္မ်ားတြင္ ကယ္လိုရီမည္မွ်ပမာဏပါသည္ကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုဇယားကိုအသံုးျပဳပါ။

Find a table of calorie in local food

Suggested Articles