ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ
ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ ေဖေဖေမေမတို႔ကမာၻ
ေခတၱေစာင့္ပါ