17 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. K Zin Thwe

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သုုေတသနပညာရွင္မ်ားက ယခုုအခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ သူ၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖစ္လာမည့္ အေျခခံအသံအားလံုုးကိုု နားလည္ျပီဟုု ယံုုၾကည္ၾကသည္။
ယခုုမွ ၆ လ ၾကားအခ်ိန္တြင္ ကေလးသည္ သင္ၾကားရန္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ေဖေဖ၊ ေမေမ ကဲ့သိုု႔ေသာအသံမ်ားဖန္တီးႏိုုင္ေနျပီျဖစ္သည္။ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွုုကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သင့္ကေလးသည္ ထိုုအသံမ်ားကိုုသံုုးျပီး သင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ေစာလြန္းေနေသးသည္ဟုု ေျပာၾကေသာ္လည္း မိဘမ်ားက စိတ္မပူၾကပါ။ သင့္ကေလး၏ ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္ကိုု တိုုးတက္ေစရန္ သူေျပာေသာ အသံမ်ားကိုု လိုုက္ေျပာေပးျခင္းျဖင့္ သူ႕ကိုု ကူညီအားေပးႏိုုင္သည္။ ကေလးမွလည္း သင္ေျပာသည္ကိုု လိုုက္ေျပာႏိုုင္သည္။

သင့္ကေလးမွအသံျပဳသည့္အခါ၊တစ္ခုုခုု ေျပာသည့္အခါ သူ႕ကိုု ဘာသာစကားေလ့လာမွဳႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုု ေသခ်ာနားလည္ရန္ ျပန္လည္တံုု႔ျပန္ေျပာေပးပါ။ ထိုုအရာသည္ ကေလး၏ မိမိကိုုယ္ကိုု ယံုုၾကည္မွဳအတြက္ အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ကေလးသည္ သူေျပာလိုုက္သည့္အတြက္ ေျပာင္းလဲမွဳတစ္ခုုခုုလုုပ္ႏိုုင္သည္ဆိုုသည္ကိုု သေဘာေပါက္လာပါသည္။
ေလးလေျမာက္၏ ပထမပတ္တြင္ သင္၏ ကေလးသည္-

• သူ၏ေခါင္းကိုု အိပ္ေနခ်ိန္တြင္ ၉၀ ဒီဂရီေထာင္ထႏိုုင္သည္။
• အသံက်ယ္က်ယ္ရီေမာႏိုုင္သည္။
• သူ၏ မိခင္ဘာသာစကား၏ အေျခခံ အသံမ်ားအားလံုုးကိုု သိႏိုုင္သည္။
• အဓိပၺါယ္ကိုု နားမလည္ေသာ္လည္း ေဖေဖ၊ ေမေမ ဆိုုေသာ အေျခခံ စကားလံုုးမ်ားကိုု ေျပာႏိုုင္သည္။
• ၁၅ စင္တီမီတာမွ ပစၥည္းဆီကိုု ေရာက္ႏိုုင္ျပီး ဘယ္ညာ ၁၈၀ ဒီဂရီ ေျပာင္းႏိုုင္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ကူညီေပးသင့္ပါလဲ။

ကေလးကိုု ကူညီႏိုုင္ရန္၊ ကေလးကိုု မွန္ေရွ႕တြင္ ထိုုင္ခိုုင္းျပီး သူလုုပ္ေသာ အသံမ်ား၊ အမူအရာမ်ားကိုု လုုပ္ရန္အားေပးကူညီႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးစကားေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ တံုု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာစကား၏ အေရးပါပံုုႏွင့္ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုုသည္မ်ားကိုု နားလည္ေစႏိုုင္သည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ဆရာ၀န္တိုုင္းမွာ ကေလးငယ္ရဲ႕က်န္းမာေရးကိုု စစ္ေဆးဖိုု႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႕သူ ရွိၾကပါတယ္။ စစ္ေဆးမွဳေတြဟာ ကေလးရဲ႕ လိုုအပ္ခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးကိုု စစ္ေဆးျပီးလ်င္ ဘာက်န္းမာေရးျပႆနာရွိလဲဆိုုတာကိုု ဆရာ၀န္နဲ႕ ေဆြးေႏြးပါ။
သင့္ဆရာ၀န္မွ –
• သင့္ဆရာ၀န္ကိုု သင္ႏွင့္သင္၏ကေလး၏ ေနထိုုင္မွဳ၊ စားေသာက္ျခင္း၊ အိပ္ျခင္း ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳအေျခအေနမ်ားကိုု ေျပာျပပါ။ သင္အလုုပ္ျပန္လုုပ္လ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု မည္သိုု႔ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ကိုု လည္းေဆြးေႏြးပါ။
• သင့္ကေလး၏ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၊ အရပ္၊ေခါင္းလံုုးပတ္၊ ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု တိုုင္းတာျပီး ေမြးစမွ ယခုုအထိ အေျခအေနမ်ားကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ပါလိမ့္မည္။

သင္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

နားေရာဂါ

နားေရာဂါသည္ နားစည္ေနာက္တြင္ ဗိုုင္းရပ္စ္ သိုု႔မဟုုတ္ ဘက္တီးရီးယား၀င္ေသာအခါ ျဖစ္ေသာ နားစည္ေရာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ နားေရာဂါတြင္ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊နာက်င္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတရံ ဖ်ားနာႏိုုင္ပါသည္။ အလြန္အျဖစ္မ်ားျပီး ေမြးကင္းစ ကေလးမ်ား၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္တြင္ အသက္တစ္ႏွစ္မတိုုင္ခင္ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ-
• အစာစားခ်င္စိတ္ပ်က္ျခင္း
• နားကိုုက္ျခင္း
• ဖ်ားျခင္း။ (၃၈-၄၀ ဒီဂရီ)
• အေအးမိေသာအခါ အေျခအေနသည္ ရုုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုုင္ပါသည္။ နားအတြင္းမွ ဖိအားေၾကာင့္ ကေလးတြင္ နာက်င္မွဳကိုု ခံစားရျပီး သူတိုု႔အတြက္ စိတ္တိုုစရာျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• နားအတြင္းမွ အ၀ါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ အရည္မ်ားထြက္ျပီး ေသြးလည္းထြက္ႏိုုင္သည္။
• ၀မး္ပ်က္၀မ္းေလွ်ာျခင္း။ နားေရာဂါပိုုးသည္ အစာလမ္းေၾကာင္းကိုုလည္း ထိခိုုက္ေစေသာ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အျခားထူးျခားေသာ အရာမ်ားမွာ နားေရာဂါသည္ အခ်ိန္တစ္ခုုၾကာလ်ွင္ ေပ်ာက္သြားသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဆရာ၀န္မွပိုုျပီးျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားဆက္မျဖစ္ေစရန္ ပိုုးသတ္ေဆးေပးျပီး သက္သာေအာင္လုုပ္ေပးႏိုုင္သည္။ သင့္ဆရာ၀န္မွ အဖ်ားႏွင့္ ကိုုက္ခဲနာက်င္ျခင္းအတြက္ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ားေပးႏိုုင္ပါသည္။ ေဆးေပးျပီး ႏွစ္ရက္ေလာက္ေနလွ်င္ ကေလး၏ ေ၀ဒနာမ်ားသက္သာသြားႏိုုင္ပါသည္။

နားေရာဂါကိုု ကာကြယ္ရန္

• သင့္ကေလးကိုု ေဆးလိပ္မ်ားရွဳမိေစလ်ွင္ ခုုခံအားက်ေစေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသူမ်ားအနားတြင္ မထားပါႏွင့္။
• မိခင္ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းကိုု ဆက္တုုိက္ပါ။ သုုေတသနမ်ားတြင္ မိခင္ႏုုိ႔ရရွိေသာ ကေလးမ်ားသည္ နားေရာဂါျဖစ္ႏိုုင္ေခ်နည္းသည္ဟုု ျပထားသည္။
• သင့္ကေလးသည္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလံုုးထိုုးျပီးသင့္သည္။ နမိုုးနီးယားႏွင့္ တုုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ နားေရာဂါကိုု သက္သာေစသည္။
• ကေလးကိုု ျငိမ္ေအာင္ ေပးထားတတ္ေသာ အရာမ်ားသံုုးျခင္းကိုု ကန္႔သတ္ပါ။ အခ်ိဳ႔ေသာေလ့လာမွဳမ်ားတြင္ ထုုိအရာမ်ားကိုု သံုုးျခင္းသည္ နားေရာဂါကိုု ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်ပိုုမ်ားေစသည္ဟုု ျပဆိုုထားသည္။
• သင့္ကေလးကိုု ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္းသိုု႔ ပိုု႔လွ်င္ ကေလးနည္းနည္းရွိေသာ ေက်ာင္းကိုု ပိုု႔ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု ေရာဂါပိုုးမ်ားကူးစက္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

သင့္ကေလးကိုု ထႏိုုင္ေအာင္ ကူညီျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ထရန္ၾကိဳးစားေနစဥ္ ေခ်ာ္က်ျခင္း။ လဲျပိဳျခင္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ သူထႏိုုင္ရန္သင့္အကူအညီိလိုုအပ္ပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္၏ လည္ပင္းႏွင့္ ေနာက္ေက်ာသည္ သန္မာမွဳမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ၃လ-၄လ ကေလးမ်ားအတြက္ ေခါင္းကိုု မတ္မတ္ေထာင္ထႏိုုင္ရန္ ဘယ္ေနရာမွမဆိုု ထရန္သင္ကူညီသင့္သည္။
ပံုုစံေျပာင္းေပးျခင္းအျပင္ ကေလးကိုု ထိုုင္ႏိုုင္ေအာင္လုုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သူသည္ ေကာင္းကင္ကိုု သာၾကည့္ေနျခင္းထက္ ျဖတ္သြားျဖတ္လာမ်ား၊ စတိုုးဆိုုင္မ်ား၊အိမ္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား၊ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္၀င္စားစရာမ်ားကိုု သူ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျမင္ရႏိုုင္ပါသည္။ အိပ္ေနရျခင္းထက္စာလွ်င္ စိတ္၀င္စားစရာမ်ားႏွင့္ ပိုု၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုုင္သည့္အတြက္ သင္လည္း ကေလးထိန္းရတာသက္သာပါလိမ့္မည္။

ကေလးက ၀လြန္းေနျခင္း

လူၾကီးမ်ားတြင္ အ၀လြန္ေနျခင္းႏွင့္ မတူဘဲကေလးတြင္ ၀ျခင္းသည္ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ မဟုုတ္ေပ။ ကေလးကိုု ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ခ်ေပးမည့္အစား ကေလး၏ အေလးခ်ိန္တိုုးလာျခင္းကိုု ထိန္းသိမ္းေပးသင့္သည္။ ကေလးသည္ အရပ္ရွည္လာသည့္အခါ ပိုု၍ လွဳပ္ရွားသြက္လက္လာေသာေၾကာင့္ ၀သည့္ကေလးမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အေလးခ်ိန္က်သြားႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၀ေနျခင္းႏွင့္ စိုုးရိမ္ေနလ်ွင္ ေအာက္ပါတိုု႔က အကူအညီျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးဆာေလာင္သည့္အခါ နိုု႔တိုုက္ျခင္းသာ ျပဳလုုပ္ပါ။
• လိုုအပ္လ်ွင္ အစားအေသာက္ကိုု ထိန္းညွိပါ။
• သင့္ကေလးကိုု အျခား ကယ္လိုုရီမ်ားသည့္ အရည္မ်ားအစား ေရ ကိုု သာတိုုက္ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု ညဘက္ေတာက္ေလွ်ာက္အိပ္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးေနစဥ္ ျဖည့္စြက္စာ မေကၽြးပါႏွင့္။ ထိုုသိုု႔ လုုပ္လွ်င္ အက်ိဳးရွိေသာ္လည္း ကေလးကိုု ကိုုယ္အေလးခ်ိန္တိုုးေစသည္။
• ကေလး၏ အာဟာရကိုု စစ္ေဆးပါ။
ကေလးသည္ ျငိမ္ေနလ်ွင္ လွဳပ္ရွားေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနႏိုုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခိ်ဳ႕ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ကေလးသည္ ႏိုု႔စိုု႔ရန္ျငင္းဆိုုသည္။

ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းသည္ ပံုုမွန္မဟုုတ္သည့္အခါ ကေလးသည္ ႏိုု႔စိုု႔ရန္ုျငင္းဆိုုႏိုုင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္
• အေမ၏ အာဟာရ၊ အေမစားေသာ အစားအေသာက္ထဲတြင္ ကေလးမႏွစ္သက္ေသာ အရာတစ္ခုုခုုပါႏိုုင္သည္။ ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာေကၽြးသည့္ အခ်ိန္အထိ ထိုုအစားအစာကိုု ထပ္မစားပါႏွင့္။
• ကေလးတြင္ အေအးမိေရာဂါျဖစ္ေနလွ်င္ ကေလးသည္ ႏွာေခါင္းပိတ္ေနေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ အသက္ရွဳေနရခ်ိန္တြင္ ႏိုု႔စိုု႔ျခင္းနည္းႏိုုင္သည္။
• ကေလးမ်ားသည္ ၅လ ၆လ အထိ သြားမေပါက္ေသးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ သြားေပါက္ေစာသည့္ အတြက္ သြားေပါက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သြားဖံုုးေရာင္ေနသည့္အတြက္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေနႏိုုင္သည္။
• နားကိုုက္ေနတာျဖစ္နိုုင္သည္။
• ပါးစပ္တြင္ အနာေပါက္ေနျခင္းျဖစ္ႏိုုင္သည္။
• အေမက ႏိုု႔ထြက္တာနည္းေနလွ်င္ ကေလးက ႏိုု႔စိုု႔ရတာ စိတ္မရွည္ျဖစ္တတ္သည္။
• အေမ၏ ေဟာ္မုုန္းေျပာင္းလဲမွဳသည္ ႏိုု႔၏ အရသာကိုု ေျပာင္းေစေသာေၾကာင့္ ကေလးကႏိုု႔စိုု႔ ရန္ျငင္းဆန္ႏိုုင္သည္။
• အေမက စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ားေနျခင္း။
• ကေလးကိုု ျဖည့္စြက္စာ စေကၽြးေနျခင္း။

ထိုုအခ်ိန္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု အျခားႏိုု႔မ်ားမတိုုက္ပါႏွင့္။
• ႏိုု႔ကိုု ဘူးႏွင့္ တိုုက္ပါ။
• နိုု႔စိုု႔ရန္ဆက္တိုုက္ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ထပ္၍ထပ္၍ ၾကိဳးစားတိုုက္ပါက ကေလးႏိုု႔ျပန္စိုု႔နိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာကိုု ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေကၽြးပါ။
ကေလးမွ ႏိုု႔စို ့ရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနလွ်င္ အျခားလကၡဏာမ်ားလည္း ရွိေနလွ်င္ သင္၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ျပသေဆြးေႏြးပါ။

ကေလးေသးခံေဘာင္းဘီ လဲရခက္ျခင္း

သးခံေဘာင္းဘီလဲလ်ွင္ အရင္အခ်ိန္က ခက္ခဲလ်ွင္ ေနာင္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လည္း ထိုုသိုု႔သာျဖစ္တတ္ပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္သည္ ေသးခံေဘာင္းဘီ၀တ္ရျခင္းကိုု မသက္မသာျဖစ္တတ္သျဖင့္ ေသးခံလဲေပးလွ်င္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးကိုု လဲလွယ္ေပးခ်ိန္တြင္ လိုုအပ္သည္မ်ားကိုု အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ။ ကေလးကိုု လဲေပးေနခ်ိန္တြင္ အာရံုုေျပာင္းေစရန္အသံမ်ားႏွင့္ စြဲေဆာင္ပါ၊ စကားေျပာပါ။ သီခ်င္းဆိုုျပေနပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၁၇ ပတ္တြင္ ကေလး မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားလာမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဩဂုတ် 29, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဩဂုတ် 29, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။