၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

၃ပတ်

၄ပတ်

၅ပတ်

၆ပတ်

Infant

၁ပတ်

အရပ် အမြင့် cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg