၁၈ပတ်

၁၉ပတ်

၂၀ပတ်

၂၁ပတ်

၂၂ပတ်

၂၃ပတ်

၂၄ပတ်

၂၅ပတ်

၂၆ပတ်

၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

Infant

၂၃ပတ်

အရပ် အမြင့် 28.95 cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg