ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၁၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မြောက်

ကောင်းကောင်း လှုပ်ရှားနိုင်နေပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

26.67 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg