ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၁၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆီးချို စစ်ပါ။

အရပ် အမြင့်

29.97 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg