ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကလေးက ရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

42.41 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

1.72 kg