၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

Infant

၃၂ပတ်

အရပ် အမြင့် 42.41 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 1.72 kg