၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

Infant

၃၃ပတ်

အရပ် အမြင့် 43.68 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 1.9 kg