၂၃ပတ်

၂၄ပတ်

၂၅ပတ်

၂၆ပတ်

၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

Infant

၂၈ပတ်

အရပ် အမြင့် 37.59 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 0.99 kg