ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၂၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၃ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကလေးက မွေးဖို့ အနေအထား စပြင်နေပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

37.59 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

0.99 kg