ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၂၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်လရင့်လာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

36.57 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

0.86 kg