ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၉ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၁၄ပတ်မြောက်

ကလေးရဲ့ မျိုးပွားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

8.6 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg