၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

၃ပတ်

၄ပတ်

၅ပတ်

၆ပတ်

၇ပတ်

၈ပတ်

၉ပတ်

၁၀ပတ်

Infant

၅ပတ်

အရပ် အမြင့် 0.33 cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg