ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်ပထမအပတ်

ကိုယ်ဝန်ဒုတိယပတ်

ကိုယ်ဝန်တတိယပတ်

ကိုယ်ဝန်၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၁ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၆ပတ်မြောက်

ပထမဆုံးအကြိမ် ဆရာဝန်ပြခြင်း

အရပ် အမြင့်

0.6 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg