ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၇ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၁၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်ပထမ သုံးလပတ် ပြီးဆုံးချိန်

အရပ် အမြင့်

5.3 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg