ေသြးတြင္းအယ္လ္ကိုေဟာပါဝင္မႈ တြက္ခ်က္ျခင္း (BAC)

Check your blood alcohol content (BAC) level by entering the requested information in the calculator.
To help us calculate your BAC we need some information..
 
အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီး
Please select your gender!
Please enter your weight in kg Please enter your weight value between 1 and 1000 kg
Please enter the number of drinks you had Please enter the number of drinks you had value between 1 and 1000
Please enter hours from first drink Please enter hours from first drink value between 1 and 1000

ေသာက္သံုးလိုက္တဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာ ေအာင္စ –

ဘီယာ ၁ ခြက္ = ၁၂ ေအာင္စ

ဝိုင္ ၁ ဖန္ခြက္ = ၅ ေအာင္စ/ ၁ ပက္ = ၁.၅ ေအာင္စ

သင့္ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မွာ ေသာက္သံုးလိုက္တဲ့ အယ္လ္ကိုေဟာရဲ႕ ပါဝင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း –

ဘီယာ ၁ ခြက္ = ၄.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း

ဝိုင္ ၁ ဖန္ခြက္ = ၁၁- ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း

၁ ပက္ = ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

ေသာက္သံုးခဲ့တဲ့ ၾကာခ်ိန္ –
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi rhoncus odio et felis vehicula porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Suggested Articles