ရွိသင့္တဲ့ ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတြက္ခ်က္ျခင္း (Target Heart Rate Calculator)

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ ရွိသင့္တဲ့ သင့္ရဲ႕ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ဒီကိရိယာမွာ တြက္ခ်က္လိုက္ပါ
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနစဥ္အတြင္း သင့္ရဲ႕ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို သိနိုင္ရန္ သင့္အသက္အရြယ္ကိုေဖာ္ျပပါ။ တစ္မိနစ္မွာ ရွိသင့္တဲ့ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းအတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္။
 
အမ်ိဳးသား
အမ်ိဳးသမီး
Please select your gender!
Please enter your age

ကိုယ့္ရဲ႕ ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္ျဖစ္ေနမလဲဆိုတာ သိခ်င္စိတ္ျဖစ္မိဖူးလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတိုင္းစက္နဲ႔ တိုင္းျပီးစစ္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ ဘယ္လိုအသက္အရြယ္မ်ိဳးအတြက္မဆို ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္တယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနခ်ိန္မွာလည္း ကိုယ့္ပံုမွန္ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကိုေသခ်ာတိုင္းတာၾကည့္လို႔ရတဲ့အတြက္ လုပ္ေနတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း ကိုယ္လိုသလို အားထည့္ျပီး ျမွင့္တင္ႏိုင္တယ္။

ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနတဲ့ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို မတိုင္းတာခင္မွာ အနားယူေနစဥ္ ရွိတဲ့ ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အနားယူေနစဥ္ရွိတဲ့ ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းဆိုတာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားမလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ တစ္မိနစ္အတြင္းမွာ ႏွလံုးက ခုန္တဲ့အၾကိမ္ေရကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုတိုင္းတာဖို႔အတြက္ ညဘက္အိပ္ေရးဝဝအိပ္ျပီး မနက္ႏိုးလာတာနဲ႔ အိပ္ရာေပၚမွာ တိုင္းၾကည့္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပ်မ္းမွ်ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းသည္

  • ၁၀ ႏွစ္နဲ႔အထက္ ကေလးေတြနဲ႔ လူၾကီးပိုင္းအရြယ္ေတြမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ အၾကိမ္ ၆၀ မွ ၁၀၀ ျဖစ္ျပီး
  • ေသခ်ာေလ့က်င့္ေနတနဲ့ အားကစားသမားေတြမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ အၾကိမ္ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲ။

ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းတိုင္းျခင္းျဖင့္ ကိုယ္က ေလ့က်င့္ခန္းကို ဘယ္ေလာက္ထိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေနလဲဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏတစ္ခုေရာက္ေအာင္ ထားႏိုင္မယ္ဆိုရင္ အရင္ကထက္ပိုျပီး ေလ့က်င့္ခန္းကို ျပငး္ျပင္းထန္ထန္လုပ္ႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္မလုပ္သူေတြ၊ သိပ္မၾကာေသးမီကမွ ေလ့က်င့္ခန္းစလုပ္တဲ့သူေတြဆိုရင္ သတ္မွတ္ပမာဏကို အျမန္ဆံုးႏွလံုးခုန္ႏႈန္းရဲ႕ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပဲထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္က ဒီေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ အသားက်သြားျပီဆိုမွ ပံုမွန္ရွိသင့္တဲ့ ႏွလံုးခုန္ႏ္ႈန္းနဲ႔ စတင္ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါျပီ။ ေလ့က်င့္ခန္းျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စကားေျပာဖို႔ေတာ့ အဆင္ေျပေစႏိုင္ေပမယ့္ သီခ်င္းဆိုလို႔ေတာ့ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

Suggested Articles