၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

၃ပတ်

၄ပတ်

၅ပတ်

Infant

၄၀ပတ်

အရပ် အမြင့် 51.3 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 3.44 kg