ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၄၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်ပထမအပတ်

ကိုယ်ဝန်ဒုတိယပတ်

ကိုယ်ဝန်တတိယပတ်

ကိုယ်ဝန်၄ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၃၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်လစေ့ပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

50.8 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

3.31 kg