၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

၃ပတ်

၄ပတ်

Infant

၃၉ပတ်

အရပ် အမြင့် 50.8 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 3.31 kg