၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

Infant

၃၇ပတ်

အရပ် အမြင့် 48.51 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 2.85 kg