ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၄၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်ပထမအပတ်

ကိုယ်ဝန်ဒုတိယပတ်

Infant

ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်မြောက်

ကလေးက ကိုယ်အလေးချိန်တက်တုန်းပါ။

အရပ် အမြင့်

48.51 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

2.85 kg