၂၅ပတ်

၂၆ပတ်

၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

Infant

၃၀ပတ်

အရပ် အမြင့် 40.5 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 1.31 kg