ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၂၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကလေးက ဖရဲသီး အသေးဆိုဒ်လောက် ရှိနေပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

40.5 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

1.31 kg