၂၆ပတ်

၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

Infant

၃၁ပတ်

အရပ် အမြင့် 41.8 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 1.49 kg