၁၅ပတ်

၁၆ပတ်

၁၇ပတ်

၁၈ပတ်

၁၉ပတ်

၂၀ပတ်

၂၁ပတ်

၂၂ပတ်

၂၃ပတ်

၂၄ပတ်

၂၅ပတ်

Infant

၂၀ပတ်

အရပ် အမြင့် 16.51 cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg