ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၁၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၂၂ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၁၇ပတ်မြောက်

အချင်း ကောင်းကောင်း ဖွံ့ဖြိုးလာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

12.95 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg