၁၁ပတ်

၁၂ပတ်

၁၃ပတ်

၁၄ပတ်

၁၅ပတ်

၁၆ပတ်

၁၇ပတ်

၁၈ပတ်

၁၉ပတ်

၂၀ပတ်

၂၁ပတ်

Infant

၁၆ပတ်

အရပ် အမြင့် 11.43 cm