ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၃၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၃၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၄၀ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၃၅ပတ်မြောက်

ကလေးက မြန်မြန်လေး ကြီးထွားလာပါပြီ။

အရပ် အမြင့်

46.22 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

2.4 kg