၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

၃၂ပတ်

၃၃ပတ်

၃၄ပတ်

၃၅ပတ်

၃၆ပတ်

၃၇ပတ်

၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

Infant

၃၅ပတ်

အရပ် အမြင့် 46.22 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 2.4 kg