၂၁ပတ်

၂၂ပတ်

၂၃ပတ်

၂၄ပတ်

၂၅ပတ်

၂၆ပတ်

၂၇ပတ်

၂၈ပတ်

၂၉ပတ်

၃၀ပတ်

၃၁ပတ်

Infant

၂၆ပတ်

အရပ် အမြင့် 35.56 cm - ကိုယ်အလေးချိန် 0.77 kg