၁၄ပတ်

၁၅ပတ်

၁၆ပတ်

၁၇ပတ်

၁၈ပတ်

၁၉ပတ်

၂၀ပတ်

၂၁ပတ်

၂၂ပတ်

၂၃ပတ်

၂၄ပတ်

Infant

၁၉ပတ်

အရပ် အမြင့် 15.24 cm