ကိုယ်ဝန်ရက်သတ္တပတ်များ

ကိုယ်ဝန်၄ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၅ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၆ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၇ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၈ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၉ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၀ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၁ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၂ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၃ပတ်မြောက်

ကိုယ်ဝန်၁၄ပတ်မြောက်

Infant

ကိုယ်ဝန်၉ပတ်မြောက်

မျိုးပွားအင်္ဂါဖြစ်ပေါ်ပါပြီ

အရပ် အမြင့်

2.2 cm

ကိုယ်အလေးချိန်

- kg