၃၈ပတ်

၃၉ပတ်

၄၀ပတ်

၁ပတ်

၂ပတ်

၃ပတ်

၄ပတ်

၅ပတ်

၆ပတ်

၇ပတ်

၈ပတ်

Infant

၃ပတ်

အရပ် အမြင့် cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg