၆ပတ်

၇ပတ်

၈ပတ်

၉ပတ်

၁၀ပတ်

၁၁ပတ်

၁၂ပတ်

၁၃ပတ်

၁၄ပတ်

၁၅ပတ်

၁၆ပတ်

Infant

၁၁ပတ်

အရပ် အမြင့် 4 cm - ကိုယ်အလေးချိန် kg