31 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ သံုုးလခန္႔တြင္ သြားစေပါက္ႏိုုင္သကဲ့သိုု႔ ၁၂ လခန္႔ထိေနာက္က်ျပီးမွေပါက္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ အမ်ားစုသည္ ၄လမွ ၇လ ၾကားတြင္ ပထမဆံုုး ေအာက္သြားတစ္ေခ်ာင္းစေပါက္ၾကသည္။ သင့္ကေလး သြားက်ဲေနလ်ွင္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ သြားမ်ား ၾကားရွိေနရာလပ္ မ်ားသည္ အသက္ သံုုးႏွစ္ခန္႔တြင္ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။
ကေလးသြားစေပါက္ခ်ိန္တြင္ သြားရည္ပိုုက်တတ္ျပီး ထူးဆန္းေသာအသံမ်ားထြက္တတ္သည္။
၃၁ ပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္-
• ေလးဘက္တြားသြားႏိုုင္သည္။
• ပစၥည္းမ်ားကိုု လက္တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သိုု႔ ေျပာင္းကိုုင္ႏိုုင္သည္။
• လူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကိုု ကိုုင္ျပီး မတ္တပ္ရပ္ႏိုုင္သည္။

ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ သင့္ကိုု ေတာက္ေလ်ာက္မခြာတမ္းေနခ်င္ေနသည့္အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာရေသာ္လည္း သင့္အတြက္ အလုုပ္ရွဳပ္ေစပါလိမ့္မည္။ သင္အျပင္သြားသည့္အခါ ကေလးကိုု အိမ္တြင္ ထားခဲ့လ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု နားလည္ေအာင္ေျပာျပျပီး သင္အျမန္ဆံုုးျပန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ သင္ေျပာသည္ကိုု ကေလးကနားမလည္ႏိုုင္ေသာ္လည္း သင့္အမူအရာႏွင့္ ၾကင္နာမႈသည္ ကေလးကိုု စိတ္သက္သာရေစပါသည္။
ထိုု႔အျပင္ ထားခဲ့သည့္အခ်ိန္တိုုင္း ကေလးႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူထားခဲ့ပါ။ အေဖ ႏွင့္ အေမ မရွိေသာ္လည္း ကေလး၏ စိတ္ထဲတြင္ လံုုျခဳံမွဳရွိေစပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ယခုလတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္မည္မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလးတြင္ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမရွိျခင္းနွင့္ မေကာင္းေသာအခ်က္မွာ သင့္ကေလး၏ တိုးတက္မွဳမ်ားကို သင္ သတိမထားမိျဖစ္ေစသည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတြ႕လ်င္ေမးရန္ ေမးခြန္းမ်ားကိုု ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။ သင့္တြင္ စိတ္ပူစရာမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေတြ႔သည္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းရန္မလိုုဘဲ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုု္္္္္္္ပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ ႔ျဖစ္ပါသည္။

သြားေပါက္ျခင္း

သြားစေပါက္သည့္အခါ နာက်င္မႈကို သက္သာေစရန္ ကေလးကိုု ရာဘာကြင္း သိုု႔မဟုုတ္ ေအးေသာပ၀ါစ ကဲ့သိုု႔ တစ္ခုုခုု ၀ါးခိုုင္းပါ။ ေအးေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုုစားလ်ွင္လည္း နာက်င္မွဳသက္သာေစပါသည္။ သင့္ကေလး၏ နာက်င္ေနေသာသြားဖံုုးကိုု သင့္လက္ႏွင့္ ပြတ္ေပးျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အနာသက္သာေအာင္ ေဆးလူးေပးျခင္းတိုု႔ ျပဳလုုပ္ေပးႏိုုင္ပါသည္။

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ သီးျခင္း

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာပိတ္ဆိုု႔သြားေသာ အခါ သင့္ကေလးသည္ အသက္ၾကိဳးစားရွဴေနျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ ထူးဆန္းေသာ အသံမ်ားထြက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုုးျခင္း၊ အသက္ရွဴသံ တရႊီရႊီျမည္ျခင္း၊ အေရျပားမ်ား နီရဲျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ျပာႏွမ္းျခင္း ႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လတ္ေသာေၾကာင့္ သတိလစ္ျခင္းမ်ား စေသာ လကၡဏာမ်ားျပေနလ်ွင္ အသက္ရွဴလမ္္းေၾကာင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ အစာသီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။
သင့္ကေလး ေခ်ာင္းဆိုုးသည့္အခါ၊ စကားေျပာသည့္အခါ၊ ပံုုမွန္အသက္ရွဴသည့္အခါ ကေလး၏ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းသည္ လံုုး၀ မပိတ္သြားပါ။ သင့္ကေလး အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္သည္ဟုု ထင္လ်ွင္ စိတ္ေအးေအးထားျပီး ကေလးကိုု စိတ္မပူေအာင္ လုုပ္ပါ။ ကေလးတြင္ အသားအေရာင္ နီရာမွ စိမ္းျပာသြားလ်ွင္၊ အသက္ရွဴျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္လာလ်ွင္၊ ကေလးသည္ ထိတ္လန္႔ပံုုေပၚေနလ်ွင္ အေရးေပၚကုုသရန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။

• တစ္ခုုခုု ပိတ္ဆိုု႔ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ သင့္လက္ႏွင့္ ႏွိဳက္ထုုတ္ရန္ၾကိဳးစားပါ။ ပိတ္ေစေသာ အရာ၀တၳဳကိုု မေတြ႕လ်ွင္ သင့္လက္ကိုု ကေလးပါးစပ္ထဲသိုု႔ မထည့္ပါႏွင့္။ သင့္လက္ျဖင့္ ပိတ္ေနေသာအရာကိုု အထဲပိုုေရာက္ေအာင္ တြန္းပိုု႔မိႏိုုင္သည္။
• သင့္ကေလးကိုု မတ္မတ္ထားျပီး ေမးေစ့ကိုု လက္ျဖင့္ ထိန္းကိုုင္ထားပါ။ ေခါင္းကိုု ခႏၶာကိုုယ္ထက္ ႏွိမ့္ထားပါ။
• ကေလး၏ ေနာက္ေက်ာကိုု ငါးခ်က္ေလာက္ ပုုတ္ေပးပါ။ ျမန္ျမန္ႏွင့္ ဖြဖြပုုတ္ပါ။ ကေလး၏ ခႏၶာကိုုယ္သည္ အားနည္းေနေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
• သင့္ကေလး ေခ်ာင္းဆိုုးလ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု ပိတ္ေနေသာ အရာကိုု ေထြးထုုတ္ခိုုင္းပါ။ ေခ်ာင္းမဆိုုးလ်ွင္ သင့္ကေလး၏ ရင္ေခါင္းေနရာကို သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုု သံုုးျပီး ျဖည္းျဖည္း ဖိခ်ပါ။
• ပိတ္ေသာ အရာထြက္မလာလွ်င္ သင့္ကေလးကိုု လွဲထားျပီး လွ်ာကိုု လက္မျဖင့္ ဖိထားျပီး လည္ေခ်ာင္းထဲသိုု႔ ၾကည့္ပါ။ ပိတ္ေသာအရာကိုု မျမင္လ်ွင္ အသက္ျပန္ရွဴႏိုုင္ေစရန္ အေရးေပၚျပဳလုုပ္ပါ။ မရလ်ွင္ ၂ ၾကိမ္ ၃ ၾကိမ္ လုုပ္ပါ။ ဆရာ၀န္ကိုု အျမန္ဆံုုး ျပသပါ။

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း မပိတ္ေစရန္ သင့္ကေလးကိုု အသက္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အစားအစာကိုုသာ စားေစပါ။ ကေလးအစားစားေနလ်ွင္ ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ပါ။ သင့္ကေလးကိုု အစားေကၽြးလ်ွင္ မတ္မတ္ထိုုင္ခိုုင္းျပီး ေကၽြးပါ။ သင့္ကေလးကိုု မ်ိဳခ်လိုု႔ရေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပးမကစားပါႏွင့္။ သင့္ကေလး၏ ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳႏွင့္ သင္ၾကားမွဳကိုု အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ကစားစရာမ်ားကိုု ေရြးသည့္အျပင္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေဘးကင္းသည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ျဖစ္ရန္လိုုပါသည္။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းပိတ္ျခင္းသည္ ကေလးတြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုုးေသာ ေသဆံုုးမွွဳအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အေရးေပၚတြင္ အသက္ရွဴေအာင္လုုပ္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုု သင္ယူထားလွ်င္ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ကေလးကိုု ကယ္ႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးသည္ ေသးငယ္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုု မ်ိဳခ်တတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔သည္ ျပႆနာမျဖစ္ေစဘဲ အစာအိမ္မွ ဆက္လက္ျဖတ္သန္းသြားႏိုုင္သည္။ သင့္ကေလးတြင္ သြားရည္အလြန္က်ေနလ်ွင္ သိုု႔မဟုုတ္ အစာမ်ိဳရခက္ေနျပီး အစားပ်က္လ်ွင္၊ သိုု႔မဟုုတ္ နာက်င္မွဳကိုု ခံစားရလွ်င္ တစ္ခုုခုုပိတ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ဆရာ၀န္ကိုု အျမန္ဆံုုးအေၾကာင္းၾကားျပီး ခ်က္ခ်င္းေဆးရံုုသြားပါ။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။
သင့္ကေလးတြင္ ေမြးရာပါ ပါရမီတစ္ခုုခုု ရွိေနသလားသိလိုုလ်ွင္ ေအာက္ပါတိုု႔ကိုု စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

• ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳ ျမန္ဆန္ျခင္း
• မွတ္သားႏိုုင္ျပီး ေလ့လာအားေကာင္းျခင္း
• တီထြင္ႏိုုင္စြမ္း ရွိျခင္း
• ဟာသဥာဏ္ရွိျခင္း
• အလြန္စူးစမ္းတတ္ျပီး အာရံုုစိုုက္တတ္ျခင္း
• အရာ၀တၳဳမ်ားကိုု ဆက္စပ္တတ္ျခင္း
• စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ျခင္း
• အိပ္ေပ်ာ္ရန္ခက္ျခင္း
• အလြန္တံုု႔ျပန္မွဳျမန္ျခင္း

ထိုု႔ေနာက္ ၃၂ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးထြားမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။