က်န္းမာေရးစင္တာ
ေဂါက္႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ ဒူးနာျခင္း
ေဂါက္႐ိုက္ျခင္းဟာ လူႀကိဳက္မ်ားေရပန္းစားတဲ့အားကစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Klippel-Feil Syndrome (ကလစ္ပယ္ဖဲလ္ စင္ဒရုန္း)
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Klippel-Feil Syndrome (ကလစ္ပယ္ဖဲလ္ စင္ဒရုန္း)
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Work addiction (အလုပ္စြဲလမ္းျခင္း )
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Work addiction (အလုပ္စြဲလမ္းျခင္း )
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Wolff-Parkinson-White Syndrome (၀ုဖ္-ပါကင္ဆန္-၀ိုက္ ဆင္ဒရုန္း )
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Wolff-Parkinson-White Syndrome (၀ုဖ္-ပါကင္ဆန္-၀ိုက္ ဆင္ဒရုန္း )
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Caffey Disease (ကပ္ဖီေရာဂါ)
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Caffey Disease (ကပ္ဖီေရာဂါ)
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
Whipple’s disease (၀ွစ္ပယ္ေရာဂါ)
က်န္းမာေရးအားလံုး, က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
Whipple’s disease (၀ွစ္ပယ္ေရာဂါ)
ေဆးပညာအခ်က္အလက္မ်ားကို %%sitename%% တြင္ရွာေဖြႏုိင္ျပီး၊ %%title%% , ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ျဖစ္ပြားမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ လကၡဏာမ်ား၊ အေျဖ႐ွာကုသပံုမ်ားကိုလည္း ႐ွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ