သင့္ရင္ေသြးေလးမ်ားသည္ သင့္ကို အသက္ပိုရွည္ေစႏိုင္ပါ သည္။

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar

ကေလးယူျခင္း ဒုကၡသည္ ၾကီးမားလွေသာေၾကာင့္ မိဘ မ်ားစြာသည္ ကေလးမ်ားေၾကာင့္ အသက္တိုရပါသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္   လူတစ္ေယာက္ ၏ သက္တမ္းသည္ မိဘ ဘဝေၾကာင့္ ပိုရွည္သည္ဟု ေလ့လာမႈမ်ားက ဆိုသည္။ ၎သည္ ကေလး ေမြးျပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖူးေသာ မိဘမ်ားအတြက္ ရယ္စရာ ျဖစ္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ၎သည္ အမွန္တကယ္ မွန္ကန္ ပါသည္။

သုေတသနႏွင့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ရလဒ္မ်ား

လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳမ်ားထက္ မိဘမ်ားသည္ ပို၍ အသက္ရွည္သ လား ေဖာ္ထုတ္ရန္ ဆီြဒင္ရိွ Karolinska Institute မွ Dr Karin Modig သည္ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဆီြဒင္ရိွ လူဦးေရ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျပီေနာက္ ၁၉၁၁ ႏွင့္ ၁၉၂၅ ၾကားတြင္ ကေလးရိွေသာ ေယာက်္ားမ်ား သည္ ကေလးမရိွေသာ ေယာက်္ားမ်ားထက္ အသက္ ၂ႏွစ္ ပိုရွည္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ မိန္းမမ်ားတြင္ ၁.၅ ႏွစ္ ပိုရွည္သည္။

Professor Esben Agerbo ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အျခားေလ့လာမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ သူတို႔သည္ ၁၉၉၄ တြင္ ဖန္ျပြန္သေႏၶသား မ်ိဳးပြားမႈ ေဆးခန္းသို႔သြားေသာ ကေလးမရိွေသာ လူေပါင္း ၂၁၂၇၆  တြင္ ေလ့လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ေရာက္ေသာအခါ အမ်ိဳးသမီး ၉၆ ေယာက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၂၂၀ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ထိုေလ့လာ မႈအရ ကေလးမရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပိုျပီးေသဆံုး ႏိုင္ျပီး ကေလးမရိွေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ကေလးရိွသူမ်ား ထက္ ႏွစ္ဆပို၍ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္သည္။

အေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ရိွ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အရ

ကေလးမရိွသူမ်ားထက္ မိဘမ်ားသည္ ပိုျပီးက်န္းမာေသာ ေနထိုင္မႈပံုစံရိွသည္ဟု Dr.Modig ကဆိုသည္။ ဥပမာ- မိဘ မ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ေကၽြးေမြးရန္ရိွေသာေၾကာင့္ ေစာေစာအိပ္ရာထျခင္း၊ ပိုျပီးအိပ္စက္ျခင္း စေသာ က်န္းမာ ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လည္း ကေလးမ်ားကို ႏို႔တိုက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အက်င့္မ်ား ဥပမာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္လာသည္။ ကေလးရိွျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္ဟူေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ လည္းရိွသည္။ မိဘမ်ား အသက္ၾကီးလာေသာအခါ ကေလး မ်ားသည္ ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ား က်န္းမာေအာင္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ကေလးမရိွပါက လူမႈေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈ မ်ားကို ပိုျပီး ရင္ဆုိင္ရသည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကို သဘာဝ ေရြးခ်ယ္မႈ ဟုေခၚသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အရ

အသက္ၾကီးသူမ်ားသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးမွ လည္း အက်ိဳးရသည္ဟု Northwell Health in Great Neck, New York မွ သက္ၾကီးရြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္မႈ သင္ၾကားေရး ဒါရိုက္တာ Dr Gisele Wolf-Klein ကဆိုသည္။ သူမသည္ က်န္းမာစြာ အသက္ၾကီးျခင္းအေပၚတြင္ လူမႈေရး၏ အေရးပါပံု ကို အေလးေပး ေလ့လာခဲ့သည္။

လူသားမ်ားသည္ အေပါင္း အသင္းႏွင့္ေနေသာ သတၱဝါမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေပါင္း အသင္းမ်ားျဖင့္ တိုးတက္ၾကီးထြားၾကသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေကာင္းသည္ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ကေလးမ်ား ရိွျခင္းသည္ မိဘမ်ားကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရွင္သန္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္မရိွေသာ ဖခင္မ်ား တြင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရႈေထာင့္အရ ဇနီးသည္မရိွေသာေၾကာင့္ ကေလး မ်ားအေပၚတြင္ ပိုျပီး မီွခိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားသည္ အသက္ၾကီးလာ ေသာအခါ ကေလးမ်ားထံမွ ေထာက္ပံ့ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကျပီး ၎သည္ အမွန္တကယ္ အကူအညီျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမရိွသူမ်ားသည္ သက္တမ္းရွည္ၾကာရန္ ဘာလုပ္ရ မလဲ။

ကေလးမရိွျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို လူထုႏွင့္ မဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူမႈေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းသည္ သားသမီးမ်ားထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ ေထာက္ပံမႈမ်ားကို ေပးကမ္းႏိုင္သည္။ ပရဟိတ အလုပ္မ်ား ႏွင့္ မိမိဘာသာ မိသားစုတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ကေလးမရိွ သူမ်ားကို သက္တမ္း ရွည္ၾကာေစျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ ႏိုင္ေစသည္။

Hello Health Group does not provide medical advice, diagnosis or treatment.

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မေ 28, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 26, 2019

ရင္းျမစ္မ်ား