အာရုံေၾကာစနစ္
ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏို႔မႈန္႔ေရြးခ်ယ္နည္းလမ္းညႊန္
ကေလးအာဟာရ, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးအတြက္ အေကာင္းဆံုးႏို႔မႈန္႔ေရြးခ်ယ္နည္းလမ္းညႊန္
မိဘတိုင္းရဲ႕ ဆႏၵက သူတို႔ရဲ႕ ကေလးကို အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့အရာေတြေပးခ်င္တာပါ။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေမးခိုင္အႏၱရာယ္
ေလ့လာမည္, သူမ်ားကိုကူညီမည္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာနဲ႔ ေမးခိုင္အႏၱရာယ္
အနာျဖစ္ရင္ေသေသခ်ာခ်ာဂရုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္