ပထမကေလးေမြးျပီးေနာက္တစ္ၾကိမ္ ကုိယ္၀န္ရရန္ သင္ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနတာလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

စံုတြဲမ်ားသည္ မိသားစုတြင္ ကေလးတစ္ေယာက္ထက္ ပိုလိုခ်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သူတုိ႔၏ ဆုေတာင္းသည္ အလြယ္တကူ မျပည့္၀တတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပထမကေလး ေမြးျပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္၀န္ထပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲၾကံဳရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနကို ယခင္ ကေလးေမြးဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း (Secondary infertility) ဟု ေခၚပါသည္။ ၎သည္ တစ္ခါမ်ွ ကိုယ္၀န္မေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ျမံဳျခင္းထက္ ပိုအျဖစ္မ်ားပါသည္။ ထုိကိစၥျဖစ္ရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။

သင့္မ်ိဳးပြားစနစ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ျပႆနာမ်ား

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္၏ ကိုယ္၀န္ရႏိုင္စြမ္းသည္ အသက္အရြယ္အလုိက္ က်ဆင္းသြားသည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္နွင့္ အထက္မွာေပါ့။ တစ္ဖက္တြင္လည္း သင္ကေလးမေမြးခင္ (သို႔) ေမြးျပီးတြင္ သင့္ မ်ိဳးပြားစနစ္၌ အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္ျပီး ထုိျပႆနာက တျဖည္းျဖည္းပုိဆုိးလာတာျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင့္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို ေႏွာင့္ယွက္ေနေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို သိရွိဖုိ႔ သင့္ဆရာ၀န္နဲ႔ တုိင္ပင္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါသည္။ မမ်ိဳးဥျပႆနာ၊ သားအိမ္ (သို႔) သားဥျပြန္ ပ်က္စီးမႈ၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါေရာင္ရမ္းမႈ၊ သားအိမ္အလံုး ပိတ္ဆို႔မႈ စသည့္ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ေပ့ါ။ ထုိ႔ျပင္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါေပၚလုိက္ျပီး ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ႏိုင္ေခ် မ်ားတတ္သည္။

သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား

အသက္ ၃၅ ႏွစ္ဆုိေသာအရြယ္သည္ အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးလံုးအတြက္  မ်ိဳးေအာင္ႏုိင္ေခ် က်ဆင္းသြားေသာ အရြယ္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ နွင့္ အထက္ျဖစ္လွ်င္ သူ၏ ေဟာ္မုန္း၊ ျပြန္လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ သုက္ပိုးတုိိ႔သည္ ပိုမိုအားနည္းလာသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သူ ႔တြင္ က်န္းမာေသာ သုက္ပိုးအေရအတြက္နည္းျခင္း (သို႔) အရည္အေသြးမမီေသာ သုုက္ပိုးမ်ားရွိေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အရည္အေသြးညံ႔ေသာ သုက္ပုိးဆုိသည္မွာ မမ်ိဳးဥဆီေရာက္ဖုိ႔ ခရီးေ၀းကို သြားရန္ လံုေလာက္ေသာ သန္စြမ္းမႈမရွိသည့္ သုက္ပိုးကို ဆိုလုိသည္။

ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း

ဘ၀ေနထုိင္မႈပံုစံသည္ ကိုယ္၀န္ရရွိေစရန္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ က႑မွ ပါ၀င္သည္။ ယခင္ကေလးရျပီးေနာက္ပိုင္း ကိုယ္၀န္ထပ္မေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ ျပႆနာသည္ ေနထုိင္မႈပုံစံေျပာင္းလဲသြားျခင္းကေနလည္း စတင္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အ၀လြန္ျခင္း၊ ပိန္ကပ္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးသည္ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခုိက္ေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔ အေရးၾကီးသည္။ ထုိ႔ျပင္ အရက္ ႏွင့္ ေဆးလိပ္သည္လည္း မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိခုိက္ေစေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

အျခား အမ်ိဳးအမည္မသိေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ စံုတြဲအမ်ားစုသည္ အေၾကာင္းရင္းမရွိဘဲ ကိုယ္၀န္ထပ္မရႏိုင္ေသာ ျပႆနာကို ၾကံဳေနရဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထုိလူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ရရွိေအာင္ျမင္ျပီး ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ႏွစ္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္၀န္ထပ္ရသြားၾကသည္။ အသက္ ၃၀ ေအာက္ စံုတြဲမ်ားသည္ အသက္ ၃၀ အထက္ စံုတြဲမ်ားထက္ ပိုျပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္။ အကယ္၍ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာသည္အထိ သင့္အားစိုက္မႈမ်ား အရာမထင္ခဲ့လွ်င္ ၀မ္းနည္းစြာပင္ ထုိအခ်ိန္သည္ သင္လုိခ်င္ေသာ မိသားစုအေရအတြက္ကို လက္ေလွ်ာ့သင့္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကေလးေမြးဖူးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကိုယ္၀န္ထပ္မရျခင္း (Secondary infertility) ကို ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ေျဖရွင္းနည္းအတြက္ မ်ိဳးပြားမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ျပသတိုင္ပင္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါသည္။

Hello health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

Read also:

ရင္းျမစ္မ်ား
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
သင့္ေမြးဖြားမည့္ရက္ကိုမသိဘူးလား။ အခုပဲတြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးရက္က ဘယ္ေန႔လဲ
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ Your Due Date: [num] Get daily updates and advice customized for you and your baby.
Error message goes here
Tracking now!
Recalculate
သင့္ကေလးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ သင့္အီးေမးလ္ထဲသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ကေလးရဲဲ႕
ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို အပတ္စဥ္အခ်ိန္နဲ႔အမွ် သိေနႏုိင္ပါျပီ
သင့္ေမြးဖြားမည့္ရက္ကိုမသိဘူးလား။ အခုပဲတြက္ခ်က္ၾကည့္လိုက္ပါ စာရင္းသြင္္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ Hello Sayarwon ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာျပီးျဖစ္ပါသည္
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ သင့္ရဲ႕ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့ခရီးမွာ လမ္းျပကူညီရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပထမဆံုးအီးေမးလ္က မၾကာမီမွာေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ စာရယူျခင္းလုပ္ငန္းကိုျပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပို႔လိုက္တဲ့ အီးေမးလ္ထဲက လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
သင္အစပ်ိဳးႏုိင္ရန္အတြက္ ဒီရင္းျမစ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ
သင္ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးရက္က ဘယ္ေန႔လဲ
သင္ဟာကိုယ္၀န္ [num]ွိေနပါျပီ။ Your Due Date: [num] Get daily updates and advice customized for you and your baby.
Error message goes here
Tracking now!
Recalculate
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။