ကေလးတြင္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

သင့္ကေလးသည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာပါ အျပည့္အ၀ ဖြံ ႔ျဖိဳးဖုိ႔ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ား အလံုအေလာက္ရရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ကေလး က်န္းက်န္းမာမာ ၾကီးထြားဖို႔ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ား အလံုအေလာက္ရရွိတာ ေသခ်ာေစရန္ ကေလးတြင္ အာဟာရဓါတ္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ လကၡဏာမ်ားရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

အာဟာရ ခ်ိဳ ႔တဲ့ေသာ လကၡဏာ (၁၀) ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္ ပူပန္ေသာကေရာက္ျခင္း (အမုိင္ႏိုင္အက္ဆစ္ ပါ၀င္ေသာ ပရုိတင္းဓါတ္ ခ်ိဳ ႔ တဲ့မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

၂။ အတက္ၾကြလြန္ျခင္း

၃။ စကားေျပာေႏွးျခင္း (သို႔) ဆြံ ႔အျခင္း (ဗီတာမင္ ဘီ၁၂ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည္)

၄။ ဆံပင္၊အေရျပား ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း (အဆီတြင္ေပ်ာ္၀င္ေသာ ဗီတာမင္ ေအ၊ ဒီ၊ အီး၊ ေက ၂ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။)

၅။ သြားထပ္ျခင္း

၆။ သြားအေခါင္းေပါက္ျဖစ္ျခင္း

၇။မၾကာခဏ အေအးမိ၊ တုပ္ေကြးျဖစ္ျခင္း

၈။ စိတ္ခံစားခ်က္ ပံုမမွန္ျခင္း၊ စိတ္တုိစိတ္ဆတ္လြယ္ျခင္း (Julia Ross ဆုိသူက ဆယ္လ္မြန္ငါး၊ ဆာဒင္းငါး၊ ငါးနီတူ၊ မက္ကရယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အုိမီဂါသရီး၊ ေထာပတ္၊ အုန္းဆီ ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေသာအဆီမ်ားကို စားသံုးျခင္းသည္ စိတ္တည္ျငိမ္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။)

၉။ ဦးေခါင္းခြံရိုး ပံုပန္းမက်ျခင္း (သုိ႔) ဦးေခါင္းျပားေသာ လကၡဏာစု

၁၀။ အ၀လြန္ျခင္း။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ (၅) မ်ိဳး

  • ဗီတာမင္ဒီ

အေမရိကန္ကေလးက်န္းမာေရးစင္တာကေန တစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးအားလံုး ဗီတာမင္ဒီ ျဖည့္စြက္စာ အလံုအေလာက္ ရရွိသင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳထားသည္။ (တစ္ရက္ကို ဗီတာမင္ဒီ 400IU ခန္႔)

အကယ္၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိေနပါက သင့္ကေလးတြင္ ဗီတာမင္ ဒီ ခ်ိဳ ႔တဲ့ႏိုင္ေခ် အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။

  • ဗီတာမင္ဒီ သဘာ၀ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ေနေရာင္ အလံုအေလာက္မရရွိေသာ ကေလးမ်ား။ အသားပိုျပီး ညဳိေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ အသားျဖဴေသာ သူမ်ားထက္ ေနေရာင္ထိေတြ႔မႈ ပိုလုိအပ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။
  • ေနေရာင္ထိေတြ႔မႈနည္းျခင္း (သို႔) ဗီိတာမင္ဒီ အလံုအေလာက္မစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ဗီတာမင္ဒီ အလံုအေလာက္မရရွိေသာ မိခင္။ မိခင္တြင္ ဗီတာမင္ဒီ အလံုအေလာက္မရွိပါက မိခင္ႏို႔တြင္လည္း ကေလးအတြက္ ဗီတာမင္ဒီ အလံုအေလာက္မပါရွိႏိုင္ပါ။ ၎သည္ ကေလးတြင္ ဗီတာမင္ဒီ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကို ျဖစ္ေစသည္။
  • ဗီတာမင္ ေက

အကယ္၍ သင့္ကေလးကို ေဆးရုံမွာ ေမြးသည္ဆုိလွ်င္ ကေလးငယ္သည္ ေမြးျပီးျပီးခ်င္း ဗီတာမင္ေက ေဆးထုိးေပးျခင္းကို လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေဆးထုိးျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ေသြးစိမ့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ ေမြးကင္းစကေလး ေသြးယုိစိမ့္ေသာေရာဂါ (ရွားပါးေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္) ကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

  • သံဓါတ္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ၾကီးထြားေနေသာ သေႏၶသားေလးအတြက္ သံဓါတ္လုိအပ္သည္။ ထုိသံဓါတ္ကို မိခင္ေသြးႏွင့္ သိုေလွာင္ထားေသာ သံဓါတ္မွ ရရွိသည္။

သံဓါတ္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈသည္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ ဦးေနွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ယိုယြင္းအားနည္းျခင္း ႏွင့္ ကေလးေသဆံုးႏုိင္ေခ် အႏၱရာယ္ ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ား ကို ျဖစ္ပြားေစသည္။

  • ဗီတာမင္ေအ

မိခင္ႏုိ႔သည္ ဗီတာမင္ေအ၏ သဘာ၀ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကေလးတြင္ ဗီတာမင္ေအ ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈကို ကာကြယ္ေပးသည္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္သည္ ဗီတာမင္ေအ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေန႔စဥ္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး ဘယ္ေသာအခါမွ မေသာက္သင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဗီတာမင္ ေအ အေျမာက္အျမားေသာက္သံုးျခင္းသည္ ေမြးရာပါ ခ်ိဳ ႔ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အႏၱရာယ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

  • ဇင့္

မျပင္းထန္ေသာ ဇင့္ ဓါတ္  ခ်ိဳ ႔ယြင္းမႈ လကၡဏာမ်ားမွာ ။   ။ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္း၊ ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းျခင္း၊ ၾကီးထြားဖြံ႔ျဖဳိးမႈ အားနည္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးေမြးခ်ိန္ ေပါင္မျပည့္ျခင္း၊ ရွိသင့္သည့္ အရြယ္အစားထက္ေသးျခင္း၊ ေန႔မေစ့၊လမေစ့ ေစာေမြးျခင္းတုိ႔သည္ ဇင့္ဓါတ္ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ၏ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သင့္ကေလး အာဟာရ မျပည့္၀ဟု သင္ထင္လွ်င္ (သို႔) ကေလးငယ္တြင္ အာဟာရခ်ိဳ ႔တဲ့မႈ လကၡဏာမ်ား ခံစားေနရလွ်င္ ကေလးဆရာ၀န္ဆီ ဆက္သြယ္ အၾကံဥာဏ္ေတာင္း၊ ကုသမႈခံယူဖုို႔ ၀န္မေလးပါနဲ႔။ မကုသဘဲ ဒီအတုိင္းထားလုိက္လွ်င္ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ား ခ်ိဳ ႔တဲ့မႈသည္ သင့္ကေလးက်န္းမာေရး ႏွင့္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ ဧပြီ 2, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း ဧပြီ 2, 2018

သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။