ကေလးက်န္းမာေရး
ကေလးက်န္းမာေရး
ေဘဘီေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ အသားပို
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြမွာျဖစ္တဲ့ အသားပို
ေဘဘီေလးကိုေမြးဖြားလာခ်ိန္မွာ အပိုေတြ မလိုခ်င္သလို လိုအပ္ခ်က္လည္းမရွိေစဘဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေဘဘီေလးေတြ ၾကိဳ႕ထိုးတဲ့အခါ
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ေဘဘီေလးေတြ ၾကိဳ႕ထိုးတဲ့အခါ
ကေလးၾကိဳ႕ထိုးေနျပီ။ ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ႏို႔တိုက္လိုက္ေလဆိုတာက အျမဲလိုလိုၾကားေနရတယ္ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုရွိေသးတယ္ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ကေလးေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း
မိဘမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္, ကေလးက်န္းမာေရး, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ကေလးေတြမွာ ျဖစ္တဲ့ သြားဖံုးေရာင္ျခင္း
သြားဖံုးေရာင္တယ္ဆိုတာ လူၾကီးေတြမွာပဲျဖစ္တတ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြမွာလည္း သြားဖံုးေရာဂါခံစားရတတ္ပါတယ္။ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ