ကေလးမ်ားကို နို႕ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ မိခင္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရပါသလဲ

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar.

ကေလးမ်ားကို နို႕ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ မိခင္အခ်ိဳ႕အဖို႕ ဆံုးျဖတ္ရန္ လြယ္ကူေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ ခက္ခဲႀကပါသည္။ နို႕ျဖတ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏ အဆံုးသတ္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏ အစလည္းျဖစ္ပါသည္။နို႕ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ င့္ကေလးသည္ မိခင္နို႕အျပင္ အျခားေသာ အစားအစာမ်ားမဇွ အာဟာရမ်ားကို စတင္မွီ၀ဲရခ်ိန္လည္းျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိခင္မ်ားအေနနွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။  ယခုေဆာင္းပါးသည္ မိခင္မ်ားအတြက္ ကေလးအားနို႕ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ခ်နိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။

ဘယ္အခ်ိန္မွာ စျပီး နို႕ျဖတ္သင့္သလဲ။

ကမာၻ႕က်န္းမာေရးအဖြဲ႕နွင့္ အေမရိကန္ရွိ ကေလးက်န္းမာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၁ နွစ္အထိ မိခင္နို႕ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကေလးမ်ားသည္ အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ နို႕ျဖတ္ဖို႕ အခ်ိန္က်ေရာက္တတ္ႀကေႀကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ၁၈ လတြင္ နို႕ျဖတ္ျပီး အခ်ိဳ႕သည္ ၂ နွစ္မွ ၄ နွစ္အတြင္း နို႕ျပတ္ႀကေႀကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ နို႕ျဖတ္ျခင္းသည္ မိခင္နွင့္ကေလး၏ ဆက္သြယ္မႈကို ျဖတ္လိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဆက္သြယ္မႈပံုစံေျပာင္းသြားျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ရွိ ကေလးက်န္းမာေရးအဖြဲ႕သည္ ကေလးမ်ားကို အနည္းဆံုးအသက္ ၁ နွစ္အထိ မိခင္နို္႕တိုက္ရန္နွင့္ ကေလးက စို႕ခ်င္ေသးပါက ဆက္တို္က္ရန္ အားေပးထားပါသည္။ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက မည္သို႕ပင္ အႀကံေပးေစကာမူ သင္ကိုယ္တိုင္ကလွ်င္ ကေလးကို နို႕ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ သင္ကိုယ္တိုင္က နို႕စျဖတ္ျခင္း သို႕မဟုတ္ သင့္ကေလးက နို႕ျပတ္သြားသည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ျခင္း စသည့္ေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလးသည္ အသက္ ၄ လမွ ၆ လခန္႕တြင္ နို႕တိုက္ျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားေတာ့သည္လည္း ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ အစာမာမ်ားကို အသက္ ၁၂လ ခန္႕တြင္ စျပီး စိတ္၀င္စားလာႀကပါသည္။ ေျခစမ္းျပီး သြားတတ္ကာစအရြယ္ကေလးမ်ားသည္ ႀကရွည္စြာထို္င္ျပီး နို႕မစို႕ခ်င္ႀကေတာ့သည့္အတြက္ သူ႕အလိုလို နို႕ျပတ္သြားပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ နို႕မစို႕ခ်င္ေတာ့ေႀကာင္း အခ်ိဳ႕ေသာ လကၡဏာမ်ားကို ႀကည့္ျခင္းျဖင့္ သိနိုင္ပါသည္။ ဥပမာ- နို႕တိုက္ခ်ိန္တြင္ ဂ်ီက်ျခင္း၊ စိတ္မရွည္ျခင္းတိုျဖစ္လာလွ်င္ သူသည္ နို႕ျပတ္ခ်င္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မိခင္က အလုပ္ျပန္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္အေနျဖင့္ နို႕ျဖတ္သင့္ျပီဟု ယူဆေသာေႀကာင့္ ျဖစ္ေစ ကေလးမ်ားကို နို႕စျဖတ္ရပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ နို႕ျပတ္မည့္အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္လည္း နို႕ျပတ္မည့္လကၡဏာ တစိုးတစိမွ် မရွိေသးလွ်င္လည္း မိခင္ကပင္ ကေလးအား နို႕ျပတ္ရန္ ႀကိဳးစားရသည္မ်ားရွိပါသည္။ သင့္ကေလးအား သင္ကိုယ္တိုင္နို႕ျဖတ္ရေသာ အေနအထားတြင္ သင့္ကေလး၏ နို႕စို႕နႈန္းအေပၚမူတည္ျပီး စိတ္ရွည္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားကို နို႕ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ မိခင္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရပါသလဲ။

သင့္အေနနွင့္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မွာနို႕ျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကို အသားက်ေစရန္ ရက္ေပါင္း၊ အပတ္ေပါင္း၊ လေပါင္းမ်ားစြာအထိႀကာျမင့္နိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို နို႕စျဖတ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စားစရာမ်ားကို ေကၽြးနိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလး၏ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး နို႕ျဖတ္ျခင္းသည္ ျမန္နိုင္သလို ႀကာနိုင္ပါသည္။သို႕ေသာ္ သင့္အေနနွင့္ ရုတ္တရက္ နို႕ျဖတ္လိုက္လွ်င္ ရင္သားမ်ားတင္းလာျခင္း၊ ပိုး၀င္ျခင္း၊ ရင္သားတြင္ အႀကိတ္မ်ားျဖစ္ျခင္းတို႕ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား ရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈေႀကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါမ်ားလည္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။

ထိုသို႕ ရုတ္တရက္ နို႕ျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ မိခင္ကိုသာမက ကေလးကိုလည္း စိတ္ဒဏ္ရာရေစနိုင္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ သင့္ကေလးကို အျခားေသာအစာအစာမ်ား လက္ခံနိုင္လာခ်ိန္၊ အေမနွင့္ အနီးကပ္ေနျပီး နိ႕စို႕ျခင္းကို တေျဖးေျဖးေပ်ာက္သြားခ်ိန္အထိ တေျဖးေျဖးသား အခ်ိန္ယူျပီး နို႕ျဖတ္သင့္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္သိထားရမည့္ အခ်က္မွာ နို႕ျဖတ္မည္ဟူေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ကေလး၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အာရံုထားရန္ လိုအပ္လာခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ နို႕ျပတ္သြားေသာ အခ်ိန္တြင္ သင့္ကေလးသည္ နို႕အစား ဘာေတြကို စားဖိုပလိုမလဲ သင္စဥ္းစားရေပမည္။ သင္သည္ နို႕တိုက္ရပင္ပန္းျခင္း အေႀကာင္းတစ္ခုတည္းေႀကာင့္ အလြယ္တကူ နို႕ျဖတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

ယင္းသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကို စိတ္ဒဏ္ရာ ရေစသလို အစားအေသာက္ပံုစံမ်ားလည္း ကေလးနွင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ထိုသို႕ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း အေပၚ မိမိကိုယ္ကို အျပစ္ရွိသလို ရႈပ္ေထြးေသာ အေတြးမ်ား၀င္လာျခင္းမ်ားျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို နို႕ျဖတ္ရန္ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သင့္မိခင္ သို႕မဟုတ္ အမ်ိဳးသား၏ အကူအညီကိုလည္းရယူနိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကေလးကို နို႕ျဖတ္ျခင္းသည္ မိခင္ေရာကေလးပါ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆိုင္ရမည့္ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ပါ။ ေျဖးေျဖးနွင့္ စိတ္ရွည္ရွည္ ေဆာင္ရြက္ပါ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြအတည္ျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ကုသမႈမ်ား မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ မတ် 21, 2018 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း မတ် 21, 2018