မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း
ႏို႔တိုက္ေမေမ အခ်ိဳရည္ေတြေသာက္လို႔ျဖစ္ရဲ႕လား
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
ႏို႔တိုက္ေမေမ အခ်ိဳရည္ေတြေသာက္လို႔ျဖစ္ရဲ႕လား
စားခ်င္တိုင္းမစားနဲ႔ေနာ္။ ႏို႔တိုက္ေနရတာေနာ္။ ကေလးတစ္ခုခုျဖစ္ေနမယ္၊လို႔ ေဘဘီေလးရဲ႕ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သိထားတဲ့ အယူအဆအမွားအခ်ို႕
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္း, ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သိထားတဲ့ အယူအဆအမွားအခ်ို႕
ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ဆိုရိုးက မွန္သင့္တဲ့ေနရာမွာမွန္ေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာေတြက ေသခ်ာမဆန္းစစ္ဘဲ ...
ထပ္မံဖတ္ရႈမည္
ေခတၱေစာင့္ပါ