9 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသနည္း။

သင့္ကေလးေလး အခုု ၉ ပတ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ သူအခုု ရင္းႏွီးတဲ့အသံနဲ႔ တစိမ္းအသံေတြကိုု ခြဲျခားႏိုုင္သည့္အျပင္ ပိုုျပီးနားေထာင္ႏုုိင္စြမ္းရွိလာျပီ ျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကို သတိျပဳမိျပီး ဘယ္အသံက ဘယ္ေနရာကလာေၾကာင္း လိုုက္ရွာတတ္သည္ကိုု သတိျပဳပါ။
စကားေျပာေနျခင္းက သင့္ကေလးငယ္၏ ေနရာကိုုသိရွိႏိုုင္တဲ့ ခံစားမွဳကိုု တိုုးတက္ေစသည္။ သင္စကားေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါးစပ္ကိုုၾကည့္ျပီး ဘာေျပာေနတာလဲဆုုိသည္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ျပီျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္၏ ဆက္သြယ္ႏိုုင္မွုုစြမ္းရည္တိုုးတက္လာသည္ကိုု တီတီတာတာအသံမ်ားထြက္လာျခင္း၊ ျပဳံးျခင္း၊ သူ၏လိုုအင္ကိုု ျပႏိုုင္ရန္ ငိုုျခင္းအားျဖင့္ သင္အံ့အားသင့္ သတိျပဳမိရေပမည္။
ဒုုတိယလ၏ ပထမပတ္တြင္ သင့္ကေလးငယ္သည္
• သင္ျပံဳးလွ်င္ျပန္ျပံဳးျပတတ္သည္။
• ရင္းႏွီးေသာအသံႏွင့္ တစိမ္းအသံကိုု ခြဲျခားတတ္သည္။
• အသံဘယ္ကလာသလဲကိုု ရွာေဖြတတ္သည္။
• ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ေနတတ္သည္။
• ေခါင္းေလာင္းသံကိုု စိုုက္ၾကည့္ျခင္း၊ ငိုုျခင္း၊ တိတ္ေနျခင္း စသည္ျဖင့္ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တံုု႔ျပန္တတ္သည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ ကေလးငယ္ကိုု ဘယ္လိုုကူညီေထာက္ပံ့ေပးသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးငယ္ႏွင့္ စကားေျပာေပးေနျခင္းျဖင့္ သူ႕ကိုု ကူညီေပးေနႏိုုင္သည္။ သင့္ကိုုယ္သင္ ျပန္ေျပာေနသကဲ့သိုု႔ျဖစ္ေနေသာ္လည္း သင့္ကေလးငယ္၏ အမွတ္သညာကိုု တိုုးတက္ေစဖိုု႔ကူညီႏိုုင္လိမ့္မည္။
ကေလးငယ္သည္ သင့္အမူအရာ၊သင့္ပါးစပ္လွဳပ္ရွားမွဳ ႏွင့္ သင့္အသံထဲမွ စိတ္ခံစားမွဳကိုု ခံစားသင္ယူႏိုုင္သည္။ ကေလးေလး၏ ဂူးဂူးဂဲဂဲ အသံမ်ားျဖင့္ တံုု႔ျပန္စကားေျပာျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ရယ္ျခင္း ငိုုျခင္းအားျဖင့္ လိုုအင္မ်ားကိုု ပံုုေဖာ္တတ္ျခင္းကိုု သင္ကိုုယ္တိုုင္ပင္ အံ့အားသင့္ရေပလိမ့္မည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမွုု

ဆရာ၀န္ႏွင္ ့ဘာေတြ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ကေလးငယ္၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မွဳနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားသည္ ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ သိုု႔ေသာ္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုုင္ျပီး သင့္၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးနိုုင္ပါသည္။
• သင္၏ဆရာ၀န္သည္ သင့္ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳကိုု တိုုင္းတာရန္ ကေလး၏ အရပ္၊ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဦးေခါင္းအရြယ္အစားမ်ားကိုု တိုုင္းတာႏိုုင္ပါသည္။
• ကေလး၏ အျမင္အာရံုု၊ အၾကားအာရံုု၊ ႏွလံုုး၊ အဆုုတ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းမွေျခဆံုုး စစ္ေဆးျပီး ကေလး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳ မိုုင္တိုုင္မ်ားကိုု မွတ္သားထားျခင္းအားျဖင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာကေလးငယ္အျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ေနႏိုုင္သည္။
• အသည္းေရာင္အသား၀ါကာကြယ္ေဆး၊ ငါးမ်ိဳးစပ္ကာကြယ္ေဆး၊ အဆုုတ္ေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ နားေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္အေျမွးေရာင္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုု ထိုုးထားသင့္သည္။

ဘာေတြသိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္း

မိဘအမ်ားစုုသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအစား မေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုုသာ သိရွိထားတတ္ၾကသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဆရာ၀န္မွ ကေလးအမ်ားစုုအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္းသည္ အလြယ္တကူကူးစက္ခံရနိုုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုုင္ေၾကာင္းကိုု သင့္ကိုု အတည္ျပဳေျပာၾကားပါလိမ့္မည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္းသည္ ေအာက္ပါျဖစ္စဥ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခတည္လုုပ္ေဆာင္သည္။ ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔၏ ခႏၶာကိုုယ္သည္ အားေပ်ာ့ေသာေသျပီးသား ေရာဂါပိုုးမႊား၊ သိုု႔မဟုုတ္ ဓာတုုျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲျပီးသား အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာ၀တၳဳႏွင့့္ ေတြ႕သည့္အခါ ခုုခံအားစနစ္မွ ေရာဂါကိုု ကာကြယ္ေသာ ပဋိဇီ၀ပစၥည္းမ်ားထြက္သည္။ ဤ ပဋိဇီ၀ပစၥည္းမ်ားသည္ ခႏၶာကိုုယ္သိုု႔ ေရာဂါပိုုးမ်ား၀င္လာသည္အခါ တံုု႔ျပန္ၾကသည္။ ၎တိုု႔သည္ ခုုခံအားစနစ္၏ မွတ္မိေစေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ေရာဂါပိုုးကိုု မွတ္မိေစျပီး ေနာက္တစ္ခါထပ္ျပီး ေရာဂါ၀င္သည့္အခါ ေရာဂါပိုုးကိုု တံုု႕ျပန္တိုုက္ခိုုက္ၾကသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကိုု ကယ္တင္ႏိုုင္ေနေသာ္လည္း လံုုး၀ျပီးျပည့္စံုုသည့္ အေျခအေနသိုု႕မေရာက္ေသးေပ။ ကေလးငယ္အမ်ားစုုသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးသည့္အခါ အနည္းငယ္ေသာ တံုု႔ျပန္မွုုမ်ားျဖစ္တတ္ျပီး အခ်ိဳ႕က ဖ်ားနာတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ပိုုျပီးျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားအထိျဖစ္တတ္ၾကသည္။ အလြန္ ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ တသက္စာ ထိခိုုက္မွဳ သိုု႔မဟုုတ္ ေသဆံုုုးျခင္းအထိ ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ ဆိုုးက်ိဳးမ်ားကိုု နည္းေစရန္ သင့္ကေလးငယ္တြင္ ေဘးကင္းေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္းျဖစ္ေစရန္ ေအာက္ပါ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကိုု သိထားလိုုက္နာသင့္သည္။
• ဆရာ၀န္မွ ကာကြယ္ေဆးမထိုုးခင္ ကေလး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုု စစ္ေဆးျပီး ကေလးတြင္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါရွိမေနေၾကာင္း အတည္ျပဳရမည္။ သိုု႔ေသာ္ အေအးမိျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ ေရာဂါလကၡဏာအေသးစားရွိေနေသာအခါတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျခင္းကိုု ရက္ေရႊ႕ရန္မလိုုပါ။
• ဆရာ၀န္မွ ေပးေသာ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ကေလးကိုု ကာကြယ္ေဆးမထိုုးခင္ ဖတ္ထားပါ။
• ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီးေနာက္ ၇၂ နာရီအတြင္း သင့္ကေလးကိုု သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ျပီး (အထူးသျဖင့္ ပထမ ၄၈ နာရီအတြင္း) ထူးျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ တံုု႕ျပန္မွုု ဆုုိးဆိုုး၀ါး၀ါးတစ္ခုုခုု ျဖစ္လ်ွင္ သင္၏ ဆရာ၀န္ကိုု ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ထိုု႔အျပင္ ေနာက္တခါ ေဆးထိုုးဖိုု႕သြားလွ်င္ ဆရာ၀န္ကိုု ထိုုအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ေျပာျပပါ။
• သင္၏ ဆရာ၀န္ကိုု ကာကြယ္ေဆးထုုတ္လုုပ္ေသာလုုပ္ငန္း၊ ထုုတ္လုုပ္သည့္အမွတ္မ်ားကိုု ကာကြယ္ေဆးထိုုးသည့္ မွတ္တမ္းစာအုုပ္တြင္ မွတ္သားထားျပီး ကေလး၏ တံုု႔ျပန္မွုုကိုုလည္း မွတ္သားထားပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု မိတၱဴကူးထားပါ။ ကေလး၏ ျပင္းထန္ေသာတံုု႔ျပန္မွုုမ်ားကိုု အခ်ိန္မီ ကုုသမွဳရေစရန္ ဆရာ၀န္ဆီသို ့ သတင္းပိုု႔သင့္သည္။
• ေနာက္တစ္ေခါက္ ကာကြယ္ေဆးမထိုုးမီတြင္ အထူးကုုဆရာ၀န္ကိုု အရင္တစ္ခါ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုု ထပ္ေျပာျပထားပါ။
• သင့္တြင္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး စိတ္ပူပန္မွဳရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုက္ရိုုက္ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး ျပင္းထန္ေသာ တံုု႔ျပန္မွုုျဖစ္ေသာ ကေလးငယ္ အလြန္ရွားေသာ္လည္း သင့္ကေလးငယ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားပါက ဆရာ၀န္ကိုု ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
• အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ အဖ်ားတက္ျခင္း။
• ၃ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ ငိုုေၾကြးေနျခင္း။
• အဖ်ားမတက္ပဲ တက္သြားျခင္း။
• ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီး တက္ျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ ပံုုမွန္မဟုုတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားရွိျခင္း။
• ဓာတ္မတည့္သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ ပါးစပ္၊ မ်က္ႏွာ၊ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ယမ္းျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ျခင္း၊ အင္ပ်ဥ္မ်ားထြက္ျခင္း တိုု႔ျဖစ္ေပၚျခင္း။
• ဂဏွာမျငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ တံုု႔ျပန္မွဳေႏွးျခင္း၊ အအိပ္မ်ားျခင္း။
သင့္ကေလးငယ္တြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုုးျပီးေနာက္ ထိုုလကၡဏာမ်ားရွိလ်ွင္ ဆရာ၀န္ထံသိုု႔ ေခၚသြားျပသပါ။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မျဖစ္ေစရန္အခ်က္အလက္မ်ားစုုေဆာင္းထားပါ။

စိုုးရိမ္ပူပန္မွဳ

ဘာေတြ စိုုးရိမ္ပူပန္ေနပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိတ္ပူ ေနနိုုင္ေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

ႏိုု႔ဘူးျဖင့္ နိုု႔တိုုက္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ အေမမ်ားသည္ ေန့လည္ဘက္၊ညေနဘက္မ်ားတြင္ အားေစရန္ ကေလးကိုု ႏိုု႔ဘူးျဖင့္ တခါတရံ ႏိုု႔တိုုက္တတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အလုုပ္လုုပ္ရန္ရွိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္သည္ အေမႏိုု႔တစ္မ်ိဳးတည္း စိုု႔သည့္အတြက္ ကိုုယ္အေလးခ်ိန္အတက္ေနွးေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္းျဖစ္နိုုင္သည္။
ႏိုု႔ဘူးႏွင့္ တိုုက္ဖိုု႔စီစဥ္ေနလ်ွင္ မိခင္နိုု႕ကိုုညွစ္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ေျခာက္ပုုလင္းခန္႔ထား၍ ကေလးကိုု အသားက်ေအာင္ ျပဳလုုပ္ရမည္။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ မိခင္အေနျဖင့္ မိခင္နိုု႔ကိုု သက္ေရာက္မွဳရွိေစေသာ ပိုုးသတ္ေဆးေသာက္ေနရလွ်င္လည္းေကာင္း၊ အေရးေပၚအလုုပ္သြားရန္ရွိလ်င္လည္းေကာင္း၊ ကေလးအတြက္ ႏိုု႔ေသာက္ရန္အဆင္သင့္ရွိေနေစသည္။ သင့္ကေလးငယ္မွ ႏိုု႔ဘူးမေသာက္ဖူး၍ စိတ္မပူပါႏွင့္။ မိခင္ႏိုု႕ႏွင့္ အရသာတူသည့္အတြက္ ကေလးငယ္မွ အလြယ္တကူေသာက္ပါလိမ့္မည္။
အခ်ိဳ႕ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိခင္ႏိုု႕ႏွင့္ ႏိုု႕ဘူးကိုု တလွည့္စီ ေသာက္ေနရေသာ္လည္း ျပသနာမျဖစ္ပါ။ သိုု႔ေသာ္ ကေလးအမ်ားစုုအတြက္ မိခင္ႏိုု႕ကိုု ပထမသံုုးပတ္တြင္ တိုုက္ခ်ိန္ပိုုၾကာေပးျခင္းျဖင့္ အသားက်ဖိုု႔ပိုုလြယ္ေစသည္။ ႏိုု႔ဘူးကိုု ေစာေစာတိုုက္လွ်င္ ကေလးသည္ မိခင္ႏိုု႔ႏွင့္ ႏိုု႔ဘူးမွ ႏိုု႔သီးေခါင္းကိုု မွားေနတတ္သည့္အတြက္ မိခင္ႏိုု႕တိုုက္ရန္ခက္ႏိုုင္သည္။ ႏိုု႕ဘူးတိုုက္တာ ေနာက္က်လ်ွင္ ကေလးသည္ မိခင္ႏိုု႔ႏွင့္ မတူသည့္ အတြက္ ႏိုု႔ဘူးေသာက္ရန္ ျငင္းႏိုုင္သည္။

မိခင္ႏိုု႔တိုုက္ျခင္းသည္ ကေလးႏိုု႔ေသာက္ခ်င္သည့္ အခါ အေမမွ တိုုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ကေလးစိုု႔သေလာက္ တိုုက္ႏိုုင္သည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပႆနာမရွိေပ။ ႏိုု႔ဘူးတိုုက္လ်ွင္မူ ကေလးငယ္မ်ား၏ အာဟာရလိုုအပ္ခ်က္မတူညီသည့္အတြက္ သင့္ကေလးအတြက္ ႏိုု႔ဘယ္ေလာက္လိုုသည္ကိုု သိရွိရန္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေမးျမန္းတိုုင္ပင္ပါ။
သင့္အလုုပ္လုုပ္ရန္လိုုအပ္လ်ွင္ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ဘူးျဖင့္ ေျပာင္းလဲတိုုက္ႏိုုင္သည္။ အလုုပ္သိုု႔ျပန္မ၀င္ခင္ အနည္းဆံုုး ႏွစ္ပတ္အလိုုတြင္ ႏိုု႕ဘူးျဖင့္ စတင္ေျပာင္းတိုုက္ပါ။ ကေလးအတြက္ ႏိုု႔ဘူးစိုု႔ျခင္းျဖင့္ အသားက်ေစရန္ တစ္ပတ္ခန္႔ တစ္ေန႔လ်ွင္ တစ္ဘူးစိုု႔ခိုုင္းျပီး အခ်ိန္ေပးပါ။ ထိုုသိုု႔ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးအတြက္ေကာင္းရံုုသာမက သင့္ခႏၶာကိုုယ္အတြက္လည္း သင္အလုုပ္ျပန္လုုပ္သည့္အခါ အဆင္ေျပေစရန္ ႏိုု႔ထြက္နည္းေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
သင့္ကေလးငယ္ကိုု ႏိုု႔ဘူး တစ္ခါတရံတိုုက္ရန္ ရည္ရြယ္လ်ွင္ ႏိုု႔ ႏွစ္ဘက္လံုုးကိုု ညွစ္ပါ။ အျပင္သြားသည့္အခါ ႏိုု႔အံုုေဖာင္းတင္းလာျခင္းႏွင့္ ႏိုု႔မ်ားထြက္က်ျခင္းကိုု နည္းေစသည္။ သင္ျပန္လာခါနီးအခ်ိန္ႏွင့္ သင့္ကေလးကိုု ႏိုု႔ဘူးတိုုက္ခ်ိန္သိပ္မနီးကပ္ေစရန္သတိျပဳပါ။ သိုု႔မွသာ သင္ျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ကေလးကိုု အဆင့္သင့္ႏိုု႔တိုုက္ႏိုု္င္မည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္၏ ပထဆံုုးအျပံဳး

သင့္ကေလးငယ္သည္ သင့္ကိုု ျပံဳးမျပလွ်င္ စိတ္မပူပါႏွင့္။ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ကေလးပင္ ၆ပတ္ ၇ ပတ္ေရာက္သည္အထိ မျပံဳးရီတတ္ေသးပါ။ ထိုု႔အျပင္ စျပံဳးတတ္သည့္ အခါ တစ္စံုုတေယာက္ကိုုထက္ ရည္ရြယ္ရာမရွိပဲ စတင္ျပံဳးတတ္ႏိုုင္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ ပါးစပ္တစ္ခုုထဲမဟုုတ္ပဲ တစ္မ်က္နွာလံုုးျပံဳးတတ္သည္ကိုု သတိျပဳမိျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးငယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိပဲ ရီျပံဳးျခင္းလား၊ တကယ္ရီျပံဳးျခင္းလားဆိုုသည္ကိုု သင္ခြဲျခားႏိုု္င္ပါလိမ့္မည္။ သူတိုု႔ အဆင္သင့္မျဖစ္ခင္အခ်ိန္အထိ ရီျပံဳးျခင္းကိုု လုုပ္လိမ့္မည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း သူႏွင့္ အတူစကားေျပာေပးျခင္း၊ ေဆာ့ကစားေပးျခင္းျဖင့္ မၾကာခင္ ရီျပံဳးတတ္လာပါလိမ့္မည္။

ဒါဆိုုရင္ ၁၀ ပတ္ေရာက္လ်ွင္ ကေလးငယ္ ဘယ္လိုုဆက္ၾကီးျပင္းလာမလဲ။

Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 11, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 11, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။