33 ပတ္သားကေလး

ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Thurein Hlaing Win

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈႏွင့္ အျပဳအမူ

ကၽြႏုု္ပ္၏ကေလးသည္ မည္သိုု႔ဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးသည္ ယခုု အသက္ ၈လရွိျပီ ျဖစ္ျပီး မတ္တပ္ရပ္သည့္အခါ၊ သိုု႔မဟုုတ္ သင့္အသံၾကားရာဘက္သိုု႔လွည့္သည့္အခါ သိုု႔မဟုုတ္ တစ္ခုုခုု ကိုု ျပဳတ္က်သျဖင့္ ေကာက္သည့္အခါ သူ၏ အေလးခ်ိန္ကိုု ကိုုယ့္ဘာသာထိန္းႏိုုင္သင့္ျပီျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးသည္ ယခုုအခါ တိုုက္မိ္ျခင္းႏွင့္ လဲက်ျခင္းတိုု႔ကဲ့သိုု႔ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳအသစ္မ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုုအရာမ်ားသည္ ေရွာင္လႊဲမရေသာ အရာမ်ားျဖစ္ျပီး သင့္ကိုု ထိတ္လန္႔ေစႏိုုင္ေသာ္လည္း သင့္ကေလး၏ ပတ္၀န္းက်င္ကိုု စူးစမ္းသည္မ်ားကိုု ေစာင့္ၾကည့္ျပီး သူ၏ လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းကိုု သိေအာင္လုုပ္ပါ။

၈လ၏ ပထမပတ္တြင္ သင့္ကေလးသည္-
• ေျမွာက္ထားသည့္အခါ ေျခေထာက္တြင္ အေလးခ်ိန္အခ်ိဳ႕ကိုု ခံႏိုုင္ရည္ရွိသည္။
• မုုန္႔္မ်ားကိ ုုသူ႔ဘာသာစားႏိုုင္သည္။
• လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ပစၥည္းမ်ားကိုု ကိုုင္ႏိုုင္ျပီး ေကာက္ယူႏိုုင္သည္။
• အသံလာရာသိုု႔လွည့္ႏိုု္င္သည္။
• ျပဳတ္က်သြားေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုု ေကာက္ယူနိုုင္သည္။

ကေလးကို မည္သို႔ ကူညီသင့္ပါသလဲ။

သင့္ကေလးကိုု ကာကြယ္ရမည္ဆိုုေသာ္လည္း သူ႔ဘာသာ ၾကီးျပင္းခြင့္၊သင္ယူေလ့လာခြင့္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုသိုု႔ျဖင့္ သင့္ကေလးကိုု အမွီအခိုုကင္းကင္းႏွင့္ ၾကီးျပင္းေစလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္ သင့္ကေလးကိုု မၾကည့္ရႈဘဲ ၾကီးျပင္းေစမည္ဟုု မဆိုုလိုုပါ။ သင့္ကေလးအတြက္ လံုုျခဳံေဘးကင္းသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုု ဖန္တီးေပးရန္လိုုအပ္ပါသည္။ ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္ေသာ အရာမ်ားကိုု ကေလးအနားတြင္ မရွိေအာင္ ထားပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈ

ဆရာ၀န္ႏွင့္ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးသင့္ပါသလဲ။

ယခုုလတြင္ သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုရန္ခ်ိန္းဆုုိမွဳရွိမည္မဟုုတ္ပါ။ သင့္တြင္ စိတ္ပူစရာမ်ားရွိေနလွ်င္ ေနာက္တစ္ေခါက္ေတြ႔သည္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းရန္မလိုုဘဲ သင့္ဆရာ၀န္ကိုု ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးသည္ ေကာင္းစြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္လာသည္ဟုု သင္မယူဆလ်ွင္ သင့္ကိုု စိတ္ပူေစေသာအရာမ်ားကိုု ခ်ေရးမွတ္ထားျပီး သင့္ဆရာ၀န္ႏွင့္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကေလး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳႏွင့္ စကားေျပာသည့္ျပသနာမ်ားအတြက္ ကေလးဆရာ၀န္ႏွင့္ လိုုအပ္လ်ွင္ တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးနိုုင္ပါသည္။ ဖံြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳေနာက္က်ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႔ကေလးမ်ားတြင္ ပံွမွန္ထက္ ေနာက္က်တတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါတရံ အေရးမၾကီးတတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုုပ္ဘာေတြ သိထားသင့္ပါသလဲ။

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္သိထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခ်ိဳ႔ျဖစ္ပါသည္။

ေလးဘက္သြားျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ေမွာက္ျပီးသြားျခင္း၊ေလးဘက္သြားျခင္း၊ ထိုုင္လ်က္ေရြ႔လ်ားျခင္း၊ လက္ေထာက္ျပီး ေရြ ႔လ်ားျခင္းတိုု႔ကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ပါသည္။ ေမွာက္လ်က္သြားျခင္းသည္ သင့္ကေလး၏ ပထမဆံုုး သူ႔ဘာသာသူ သြားႏိုုင္ရန္ ၾကိဳးစားသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆံုုး ကေလးသည္ လက္မ်ားျဖင့္ အေရွ႕သိုု႔ေရာက္ရန္ၾကိဳးစားျပီး ေနာက္ပိုုင္းတြင္ မည္သိုု႔အေရွ႔ကိုုေရြ႕ေအာင္ လုုပ္ရမည္ကိုု သင္ယူတတ္ေျမာက္သြားပါလိမ့္မည္။ ေလးဘက္သြားျခင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းမ်ားသည္ သူ၏ ၾကြက္သားမ်ားကိုု သန္မာေစျပီး သူ႔ကိုု လမ္းျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ေစပါသည္။ သူမည္သည့္နည္းလမ္းကိုု သံုုးသည္ျဖစ္ေစ ကေလးကိုု စတင္ေရြ႕လ်ားသည္ကိုု ေတြ႔သည္မွာ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ပါသည္။

မတ္တပ္ရပ္ျခင္း

သင့္ကေလးသည္ ပရိေဘာဂမ်ားကိုု ကိုုင္ျပီး မတ္တပ္ရပ္ရန္ သူ႔ကိုုယ္သူ ဆြဲယူႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးကိုု ဆိုုဖာေဘးတြင္ခ်ထားလ်င္ သူ႔ဘာသာသူ ဆြဲ၍ထနိုုင္ပါသည္။ ထိုုအေျခအေနတြင္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးကိုု ကေလးလမ္းေလွ်ာက္သည့္ေခြထဲတြင္ ထည့္ထားတတ္ၾကသည္။ ကေလးသည္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ေခြကိုု အသံုုးျပဳျပီး သူကုိယ္တုိင္ မေရာက္ႏိုုင္ေသာ မီးဖုုိ ကဲ့သိုု႔ေသာေနရာသိုု႔ ေရာက္သြားႏိုုင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ ကေလးကိုု ၾကမ္းေပၚတြင္ မကစားခိုုင္းသည္မွာလည္း မွားသည္။ ကေလးသည္ ၾကမ္းေပၚတြင္ ကစားရင္း ေလးဘက္သြားတတ္လာသည္။ ဆြဲထတတ္လာသည္။ ပရိေဘာဂမ်ားကိုု ကိုုင္ျပီး ေရြ႕လ်ားတတ္လာသည္။ ထိုုအရာမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ အားေပးကူညီေသာအေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေဘးကင္းလံုုျခံဳျခင္း

သင့္ကေလး လမ္းေလ်ာက္ႏိုုင္လာျခင္းသည္ ေခ်ာ္လဲရန္၊ လဲက်ရန္ ပိုုမိုုလြယ္ကူလာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ယခုုကာလတြင္ ကေလးကိုု ေဘးကင္းလံုုျခံဳေစရန္ ကန္႔လန္႔ကာမ်ား၊ ၀ိုုင္ယာၾကိဳးမ်ား၊ စားပြဲရွိ ခၽြန္ထက္ေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ကေလးကိုု အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစအရာမ်ားကိုု အားလံုုးကိုု ရွင္းလင္းရပါမည္။

ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မႈ ေနာက္က်ျခင္း

ကေလးသည္ ထိုုင္ျခင္း၊ေလးဘက္သြားျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္းမ်ားကိုု အျခားကေလးမ်ားထက္ ေနာက္က်လ်ွင္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုုးတက္မွဳေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ျဖစ္ျခင္းသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္ျခင္း ပံုုမွန္မဟုုတ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း၊ ပံုမွန္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ ကေလးအမ်ားစုုသည္ သိပ္မၾကာခင္ ျပန္ေကာင္းသြားႏိုုင္ပါသည္။ ဥပမာ လမေစ့ေသာကေလးမ်ားတြင္ အျခားကေလးမ်ားနွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ အရြယ္ေရာက္လာလ်ွင္ အရပ္၊ကိုုယ္အေလးခ်ိန္မ်ား ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကေလးမ်ားသည္ ပံုုမွန္တြင္ စြမ္းရည္မ်ားကိုု တူညီစြာ ရရွိတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ထိုုင္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳကိုု ေစာရတတ္ျပီး အခ်ိဳ႕သည္ ပစၥည္းမ်ားကိုု လက္ျဖင့္ ဆုုပ္ကိုုင္ျခင္းကဲ့သိုု႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကိုု အရင္တတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ ႔ကေလးမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေႏွးေသာ္လည္း၊ အသံမ်ားကိုု ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုုင္သည္။ အေရးၾကီးသည္မွာသင့္ကေလးသည္ အခ်ိန္္ႏွင့္ အမွ် စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ တျဖည္းျဖည္းတိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သိုု႔ေသာ္ ဘာသာစကားသင္ယူမွဳ ေႏွးေကြးျခင္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ ထိုုအရာသည္ သင့္ကေလးသည္ လူၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမွဳနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ္လည္း၊ နားၾကားႏိုုင္စြမ္းတြင္ ျပႆနာရွိသည္လည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ အျဖစ္နည္းေသာ္လည္း ခါးဆစ္ရိုုးတြင္ ျပႆနာရွိေနျခင္းႏွင့္ ဥာဏ္ရည္မမီျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးတြင္ အျခားကေလးမ်ားနွင့္ ယွဥ္လ်ွင္ ဖြံ ႔ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသည္ဟုု သင္ထင္လွ်င္ ဘာသာစကားသင္ၾကားသည့္ ပံုုမွန္အရြယ္၊ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ဖြ႔ံျဖိဳးမွဳအတြက္ ေနာက္က်သည့္လကၡဏာမ်ားကိုု သိရွိထားရန္ လိုုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏုု္ပ္၏ စိုုးရိမ္ပူပန္မႈ

ေအာက္ပါတိုု႔သည္ သင္စိုုးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ႏိုု္င္ပါသည္။

သင့္ကေလးသည္ ေလးဘက္သြားေနျပီး ျမင္သမွ်ကိုု ဆြဲခ်ေနလ်ွင္ သူဖြသမွ်ကိုု သင္လိုုက္မရွင္းႏိုုင္ပါ။ သိပ္စိတ္မပူဘဲ ထိုုအရာကိုု ေျဖရွင္းနည္းမ်ားရွိပါသည္။
• သင့္ကေလးကိုု အိမ္ကိုု စူးစမ္းေလ့လာခိုုင္းျပီး သူ႔အတြက္ လံုုျခံဳေၾကာင္း သိရွိပါေစ။
• သင့္ကေလးကိုု သူ၏ အခန္းတြင္သာ သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ တစ္ေယာက္တည္း လႊတ္ထားျပီး အိမ္၏အျခားအခန္းမ်ားတြင္ေတာ့သင္သည္ကေလးႏွင့္ အတူရွိေနေပးပါ။
• သင့္ကေလးေနာက္သိုု႔ အျမဲလိုုက္ျပီး သူလုုပ္သမွ် ေနာက္က လိုုက္ရွင္းမေနပါႏွင့္။ ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးကိုု သူလုုပ္သည္မ်ားသည္ လက္ခံႏိုုင္စရာတစ္ခုုမွ်မရွိဟုု ထင္မွတ္သြားႏိုုင္ပါသည္။
• ကေလးကိုု သပ္ရပ္စြာေနတတ္ရန္ သင္ေပးပါ။ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးကိုု ျပင္းျပင္းထန္ထန္မလုုပ္ဘဲ သင့္ကေလးႏွင့္ အတူ ကစားျပီးလ်ွင္ ပစၥည္းမ်ားကိုု ေကာက္ျခင္း၊ ကေလးကိုု နားလည္ေအာင္ ေျပာျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါ။
• သင့္ကေလးကိုု သူဖြသည္မ်ားအတြက္ မဆူပါႏွင့္၊ သူ၏ စူးစမ္းလိုုစိတ္ကိုု ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းျဖင့္ မေကာင္းဟုု ထင္သြားနိုုင္သည္။ ကေလး လုုပ္ေသာတစ္ခုုခုုကိုု သင္မႏွစ္သက္လ်ွင္ ကေလးကိုု ေနာက္တစ္ခါ မျပဳလုုပ္ရန္ ေသခ်ာေျပာဆိုုရွင္းျပပါ။
• ကေလးကိုု မရိုုက္ပါႏွင့္။ သိုု႔ေသာ္ ထိုုသိုု႔လုုပ္ျခင္းကိုု လည္း ခြင့္ျပဳမထားပါႏွင့္၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုုးသည္ သင့္ႏွင့္ သင့္ကေလးကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုု္င္ပါသည္။
• သင့္ကေလးကိုု အခန္းတိုုင္းတြင္ ထိုုသိုု႔ ကစားျခင္း၊ အမွိဳက္ဖြျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္ သင့္တြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာျဖစ္သည့္ေနရာတစ္ခုု ဖန္တီးထားပါ။
• ေဘးကင္းစြာ ကစားခိုုင္းပါ။ ကေလးရွဳပ္ဖြထားသည္မ်ားကိုု မရွင္းလ်ွင္ ကေလးကိုု အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္ပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ကေလးကိုု အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖိတ္က်သည့္အရည္မ်ားကိုု သုုတ္ပါ။ ျပဳတ္က်ေနသည့္ စာအုုပ္မ်ားကိုု ေကာက္ပါ။ အရုုပ္မ်ားကိုု ေကာက္ပါ။

ထိုု႔ေနာက္ ၃၄ ပတ္တြင္ ကေလးသည္ မည္သိုု႔ ဆက္လက္ၾကီးျပင္းလာမည္နည္း။


Hello Health Group သည္ ေဆးပညာအၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရာဂါရွာေဖြမႈမ်ားႏွင့္ ကုသမႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးပါ။

မွ်ေ၀မည္

တည္းျဖတ္သည့္ေန႔ စက်တင်ဘာ 4, 2017 | ေနာက္ဆံုးတည္းျဖတ္ျခင္း စက်တင်ဘာ 4, 2017

ရင္းျမစ္မ်ား
ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ေနထုိင္လိုပါသလား
က်န္းမာျခင္းနည္းလမ္းမ်ား နဲ ့ေနာက္ဆုံးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိဖို ့အတြက္ Hello Sayarwon ေန ့စဥ္ သတင္းစာကုိ ရယူလိုက္ပါ
သင္ဒါလည္း ႏွစ္သက္ႏုိင္ပါတယ္။